Tieteessä tapahtuu -lehden tilaajarekisterin tietosuojaseloste

Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 679/2016 12-22) mukainen rekisteröidyn informointiasiakirja Tieteessä tapahtuu -lehden tilaajarekisteristä.

Laatimispäivä 7.8.2018. Päivitetty 8.8.2018.

1. Rekisterinpitäjä

Tieteellisten seurain valtuuskunta
Snellmaninkatu 13
00170 Helsinki
Y-tunnus: 0524704-5

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö/yhteyshenkilöt

Sami Jokinen
Puh. (09) 228 69 254
Sähköposti sami.jokinen(at)tsv.fi

3. Rekisterin nimi

Tieteessä tapahtuu -lehden tilaajarekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriin tallennettuja tietoja käytetään lehden tilauksen toimittamiseen asiakkaalle ja asiakassuhteeseen liittyvään yhteydenpitoon.

Henkilötietoja käsitellään seuraavin EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisin oikeusperustein:

1. Käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä (GDPR 6 art. 1.b):

5. Tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan seuraavat tiedot tilaajasta:

  • Tilaajan nimi
  • Titteli
  • Organisaatio
  • Osasto/yksikkö
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Katuosoite
  • Postinumero
  • Postitoimipaikka
  • Maa

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan lehden tilaajalta itseltään.

7. Tietojen siirto muihin palveluihin

Lehden numeroiden painatuksen yhteydessä tilaajien osoitetiedot siirretään kirjapainoon postitusta varten. Kirjapainon kanssa on tehty tietojenkäsittelysopimus. Muihin palveluihin tallennettuja tietoja ei siirretä.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta muille tahoille.

Tietoja ei siirretä rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään asiakassuhteen ajan ja poistetaan asiakkaan peruuttaessa lehden tilauksen.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

11. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet, kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

Päivitetty 17.9.2020 9.30