Medlemskap

Medlemskap i De Vetenskapliga Samfundens Delegation

Till medlem i Vetenskapliga samfundens delegation kan godkännas ett samfund, som är en registrerad förening eller annat samfund, som har visat sig främja vetenskaplig forskning. Medlemskap kan godkännas om majoriteten av medlemskapskriterierna fylls helt eller delvis. Om något av kriterierna inte är fyllt, kan medlemskap godkännas endast ytterst välgrundade skäl.

Evalueringskriterierna är följande:

  • Regelbunden verksamhet i minst 5 år: Det sökane samfundet har före sitt ansökande om medlemskap verkat i minst fem år, verksamheten har varit regelbunden och mångsidig. I verksamheten deltar alla samfundets medlemmar aktivt, inte endast de personer som har valts till styrelseorgan.
  • Representation av vetenskapsområdets forskare i medlemskretsen och styrelseorganen: Vetenskapsområdets forskare bör vara väl representerade. Samfundets verksamhet får inte grunda sig på en enskild forskares eller idkare av vetenskapsområdets egna vetenskapliga verksamhet eller hobbyverksamhet. I samfundets styrelseorgan bör majoriteten vara forskare inom vetenskapsområdet.
  • Vetenskaplig verksamhet: Samfundets verksamhet grundar sig på aktuellt och relevant forskningsinformation, dess spridning och dess utvecklande. Av det sökande samfundet förutsätts främst regelbunden, långvarig och mångsidig verksamhet. Man känner till samfundet och dess verksamhet bland vetenskapsområdets forskare och andra aktörer.
  • Annan verksamhet som främjar vetenskaplig verksamhet: Det sökande samfundet kan också ha annan än vetenskaplig verksamhet, till exempel skolning av yrkesutövare, samarbete mellan forskare, yrkesutövare och idkare av vetenskapsområdet samt vetenskapsområdets allmänna upplysninigsarbete.
  • Vetenskapsområdet saknas i delegationen: Det sökande samfundets vetenskapsområde är inte representerat i delegationen. Om vetenskapsområdet redan representeras tillräckligt i delegationen, bör det från ansökningen framgå, på vilket sätt samfundets verksamhet avviker från andra samfund inom samma vetenskapsområde.
  • Medlemskretsen: I medlemskretsen bör det finnas personmedlemmar. Om medlemskriterierna på andra fronter starkt förespråkar medlemskap, kan till delegationens medlem även väljas sökande som endast har samfundsmedlemmar.

Förteckning över medlemssamfunden

Ansökning av medlemskap

Fyll i och printa ut nedanstående ansökningsblankett som är i pdf-format. Ansökningarna ska skickas till delegationens byrå (Snellmansgatan 13, 00170 Helsingfors) senast 31.12.

PDF iconAnsökningsblankett.pdf

Handläggning av ansökningen

Inval av medlemssamfund sker utifrån delegationens styrelses enhälliga proposition på delegationens årsmöte i mars. Information om delegationens verksamhet och tjänster för medlemssamfunden skickas till nya medlemssamfund. Också nekande beslut meddelas till ansökaren.

Ytterligare information

Verksamhetsledare Lea Ryynänen-Karjalainen, tel. (09) 228 69 222, lea.ryynanen-karjalainen(at)tsv.fi

Uppdaterad 23.6.2015 13.17