Medlemssamfunden

Till medlem i Vetenskapliga samfundens delegation kan godkännas ett samfund, som är en registrerad förening eller annat samfund, som har visat sig främja vetenskaplig forskning. Medlemskap kan godkännas om majoriteten av medlemskapskriterierna fylls helt eller delvis. Om något av kriterierna inte fylls, kan medlemskap godkännas endast av ytterst välgrundade skäl.

Bedömningskriterierna är följande:

  • Regelbunden verksamhet i minst 5 år: Det sökande samfundet har före sitt ansökande om medlemskap verkat i minst fem år, verksamheten har varit regelbunden och mångsidig. I verksamheten deltar alla samfundets medlemmar aktivt, inte endast de personer som har valts till styrelseorgan.
  • Representativitet av vetenskapsområdets forskare i medlemskåren och styrelseorganen: Vetenskapsområdets forskare ska vara väl representerade i medlemskåren. Samfundets verksamhet får inte grunda sig på enskilda forskares eller idkare av vetenskapsområdets egna vetenskapliga verksamhet eller hobbyverksamhet. I samfundets styrelseorgan bör majoriteten vara forskare inom vetenskapsområdet.
  • Vetenskaplig verksamhet: Samfundets verksamhet grundar sig på aktuell och relevant forskningsdata, dess spridning och utvecklande. Av det sökande samfundet förutsätts främst regelbunden, långsiktig och mångsidig verksamhet. Samfundet och dess verksamhet är känt bland forskare och andra aktörer inom vetenskapsområdet.
  • Annan verksamhet som främjar vetenskaplig verksamhet: Det sökande samfundet kan också ha annan än vetenskaplig verksamhet, till exempel skolning av yrkesutövare, samarbete mellan forskare, yrkesutövare och idkare av vetenskapsområdet samt vetenskapsområdets allmänna upplysningsarbete.
  • Vetenskapsområdet saknas i delegationen: Det sökande samfundets vetenskapsområde är inte representerat i delegationen. Om vetenskapsområdet redan är tillräckligt representerad i delegationen, ska det i ansökningen framgå, på vilket sätt samfundets verksamhet avviker från verksamheten av medlemssamfunden inom samma vetenskapsområde.
  • Medlemskåren: I medlemskåren ska finnas personmedlemmar. Om medlemskriterierna i övrigt starkt förespråkar medlemskap, kan till delegationens medlem även väljas sökande som endast har samfundsmedlemmar. I regel förutsätts de ansökande samfunden verka riksomfattande, men ett regionalt verksamt samfund kan av välgrundade skäl godkännas till medlem i delegationen.

Ansökning av medlemskap

Fyll i och skriv ut nedanstående ansökningsblankett som är i pdf-format. Ansökningarna ska skickas i första hand per e-post till tsv(at)tsv.fi senast den 30.11. Ansökningen kan vid behov också skickas per post till Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors.

Ansökningsblankett (pdf, på finska)

Inval av medlemssamfund sker utifrån delegationens styrelses enhälliga proposition vid delegationens årsmöte i mars. Information om delegationens verksamhet och tjänster för medlemssamfunden skickas till nya medlemssamfund. Också nekande beslut meddelas till ansökaren.

VSD:s årliga medlemsavgift är 37 cent/medlem i sällskapet, ändå minst 110 euro och högst 1400 euro.

Informering om VSDs verksamhet

Medlemssamfunden får ett medlemsbrev 5-7 gånger i året per e-post. I medlemsbrevet informeras om kommande händelser, styrelsens beslut och övriga ärenden som kan påverka samfundens verksamhet. Medlemsbrevets språk är finska. Medlemsbrevet skickas till den kontaktpersons e-postadress som samfundet angett. Samfundets övriga funktionärer kan beställa medlemsbrevet åt sig själv genom att fylla i webblanketten (på finska). Medlemsbreven kan även läsas på den finska sidan.

Utförligare information om VSD:s verksamhet fås vid behov genom att kontakta delegationens personal. Kontaktuppgifter hittar du på VSD:s webbsida.

Medlemssamfundens kontaktuppgifter och ändringar i dem

Alla ändringar i samfundens kontaktuppgifter ska meddelas så snart som möjligt per e-post till tsv(at)tsv.fi.

Ytterligare information fås av verksamhetsledaren.

Uppdaterad 23.3.2023 13.58