Organisation

De Vetenskapliga samfundens delegation är ett offentligrättsligt samfund, i vars verksamhet man anpassar föreningslagarnas förordningar. Delegationens högsta beslutsfattande organ är ett årsmöte som hålls två gånger om året. I vårmötet beslutar man om godkännandet av nya medlemssamfund och bekräftar det förgående årets verksamhetsberättelse samt bokslut. I höstmötet väljer man styrelsens nya medlemmar i stället för de som är i tur att avgå och godkänner nästa års verksamhets- och ekonomiplan. I årsmötet kan en representant bemyndigad från varje medlemssamfund delta.

Styrelsen svarar för upprättandet och förverkligandet av delegationens verksamhets- och ekonomiplan. Till styrelsen hör 15 medlemmar. Varje medlems styrelseperiod är tre år, och i årsmötet väljs årligen fem nya medlemmar i stället för de medlemmar som är i tur att avgå. År 2016 verkar professor Keijo Hämäläinen som styrelsens ordförande och som vice ordförande FD Cecilia af Forselles. Mer information om ordförandena PDF iconPuheenjohtajat 2016.pdf (på finska)

Ärenden som beslutas i årsmötet och i styrelsen förbereds i arbetsutskottet och i understödsutskottet. Arbetsutskottets uppgift är att förbereda ärenden som ska behandlas i styrelsen samt ta hand om uppgifter givna av styrelsen. Styrelsen utser arbetsutskottet för ett kalenderår. Delegationens ordförande fungerar som styrelsens ordförande och som sekreterare fungerar verksamhetsledaren. Till arbetsutskottet hör också regeringens vice ordförande och minst två andra styrelsemedlemmar.

Understödsutskottet gör framlägganden till styrelsen om TSV:s publikations- och konferensunderstöd. Styrelsen utnämner utskottet för tre år.

Delegationens verksamhetsledare svarar för förberedandet av ärenden som behandlas i organen, verkställande samt uppföljning och rapportering av besluten och leder delegationens byrå.

I anslutning till delegationen verkar Den forskningsetiska delegationen, Delegationen för informationsspridning, Delegationen för vetenskapsakademierna i Finland och Publikationsforumet. De har självständiga uppgifter men är administrativt en del av delegationen.

Mer information om delegationens organs förpliktelser och uppgifter hittas på delegationens reglemente. PDF iconTSV Ohjesääntö 8.5.2012.pdf (på finska)

Uppdaterad 15.6.2016 17.06