Ordförande

VSD:s styrelses ordförande 2022 Ulla-Maija Forsberg företräder Finsk-Ugriska Sällskapet i styrelsen. Ulla-Maija Forsberg är direktör för Institutet för de inhemska språken. Hon har verkat som professor inom finsk-ugrisk språkforskning vid Helsingfors universitet från år 1998. Åren 2010–2013 arbetade hon som prorektor vid Helsingfors universitet. Åren 2007–2009 var hon dekan för humanistiska fakulteten och åren 2001–2006 föreståndare för institutionen för de finsk-ugriska språken. Forsberg har varit med i samfundsverksamhet under hela sin vetenskapliga karriär. Hon har varit medlem av Finsk-Ugriska Sällskapet från år 1982 och med i dess styrelse från år 1991. Åren 2001–2017 verkade Forsberg som Sällskapets förman. I VSD:s styrelse har Forsberg varit med som medlem eller suppleant under femton års tid, bortsett från ett kort avbrott. Hon har verkat bl.a. som vice ordförande samt i direktionen för VSD:s publikationscentral (2003–2007).

Styrelsens vice ordförande 2022 professor Cecilia af Forselles företräder Finlands Lärdomshistoriska Samfund i VSD:s styrelse. Åren 2019-2022 arbetade Forselles som överbibliotekarie för Nationalbiblioteket. Åren 2005-2018 verkade Forselles som bibliotekschef på Finska Litteratursällskapet. Hon är medlem i flera direktioner och nämnder, såsom från år 2002 medlem i Svenska litteratursällskapets i Finland historiska nämnd, åren 2014-2018 medlem i Nationalbibliotekets styrelse, åren 2015-2018 medlem i Stiftelsens för Finlands Institut i Tyskland delegation och från år 2019 medlem i Stiftelsens för Finlands Institut i Japan delegation. Forselles har varit medlem i flera internationella konferensers organisations- och programkommittéer. Hennes senaste publikationer har behandlat Kalevalaöversättningars historia, bok- och läsningshistoria, lärdoms-, idé- och kulturhistoria.

Uppdaterad 1.7.2022 8.50