Pris och stipendier

Årets Vetenskapsbok -pris

Syftet med priset är att lyfta fram förtjänstfull, men ofta föga uppmärksammad forskningslitteratur.

Till en början delades priset mellan flera verk, men numera strävas det efter att välja ett verk, till vars upphovsman/män priset tilldelas. Dessutom kan två hedersomnämnanden beviljas.

Priset offentliggörs vartannat år i januari under Vetenskapsdagarna och vartannat år i mars i samband med Vetenskapliga samfundens delegations årsmöte.
Priset delas ut tillsammans med Förbundet för vetenskapspublicering i Finland. Förbundet bekostar också priset på 10 000 euro. I hedersomnämnandena ingår ett penningpris på 2500 euro.

Årets vetenskapsbok 2016

Årets vetenskapsbok 2015

Tilläggsinformation: Ilari Hetemäki tel. (09) 228 69 227, ilari.hetemaki(at)tsv.fi

 

Årets vetenskapskongresspåverkare -pris

Stiftelsen Finlands Mässa har år 2013 grundat priset för vetenskapskongresspåverkare (Tiedekongressivaikuttaja) för erkännande av en person, som har främjat anordnande av internationella vetenskapliga kongresser i Finland. Prisets mottagare bör uppfylla tre av följande kriterier:

  • har påverkat positivt på Finlands roll i internationell vetenskaplig verksamhet
  • har upprepade gånger ansökt om internationella organisationskongresser till Finland
  • har åstadkommit positiva beslut om hämtande av organisationskongresser till Finland
  • är ett framtidslöfte inom sitt vetenskapsområde.

Prisets mottagare väljs av Vetenskapliga samfundens delegations bidragssektions ordförande eller annan av VSD:s styrelse namngiven person.

Tiedekongressivaikuttaja 2016.pdf

Tiedekongressivaikuttaja 2015.pdf

PDF iconTiedekongressivaikuttaja 2014.pdf

PDF iconTiedekongressivaikuttaja 2013.pdf

Tilläggsinformation: Lea Ryynänen-Karjalainen, tel. (09) 228 69 222, e-post lea.ryynanen-karjalainen(at)tsv.fi

 

VSDs 100-årsfond

Vetenskapliga samfundens delegations hundraårsfond är Alfred Kordelins allmänna framstegs--och bildningsfonds särfond, som är grundad år 1999.

Syftet med Vetenskapliga samfundens delegations 100-årsfond är enligt reglerna att stödja:

  • bekantgörande av betydelsen av den finländska vetenskapens resultat i hemlandet och internationellt
  • bekantgörande av utländsk vetenskap och dess resultat i Finland samt
  • ordande av olika vetenskapstillställningar i Finland

Stipendier ur fonden delas ut vartannat år. Ansökningstiden är i januari i samband med ansökningstiden för Kordelins fonders särfonder.

Fonden är Alfred Kordelins stiftelsens särfond. Ansökan om stipendium görs via Kordelins stiftelses särfonders elektroniska ansökningsblankett (www.kordelin.fi). Närmare anvisningar om ansökningsförfarandet under ansökningstiden finns på Kordelins stiftelses sidor under ”Erillisrahastot” (på finska). Stipendierna delas ut i samband med delegationens vårmöte i slutet av mars.

Ansökningstiden är i januari i samband med Kordelins fondens särfonders ansökning. Ansökan görs med Kordelins stiftelses särfonders ansökningsblankett (www.kordelin.fi).

PDF iconBeviljade stipendier 2015

PDF iconBeviljade stipendier 2013                       

Tilläggsinformation: Kirsi Siitonen, tel. (09) 228 69 269, e-post kirsi.siitonen(at)tsv.fi

 

 

Uppdaterad 9.10.2017 13.43