Hakuohje

Avustuksen hakijana on aina rekisteröity tieteellinen yhdistys (jäljempänä käytetään nimityksiä seura tai yhteisö).

Hakemuslomake

 • avautuu ensimmäisenä hakupäivänä 1.9. TSV:n verkkosivuilla.
 • Lomaketta voi täydentää ja muuttaa koko hakuajan 30.9. klo 23.59 asti Verkkolomake sulkeutuu hakuajan umpeuduttua. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta käsittelyyn.
 • Hakemuslomakkeelle kirjaudutaan seurakohtaisen käyttäjätilin tunnuksilla. Mikäli seuran käyttäjätilin salasana on unohtunut, uuden salasanan saa asetettua verkkolomakkeen kirjautumissivulla kohdasta Unohtunut salasana.
 • HUOM! Jos seuran käyttäjätilin rekisteröinnissä on käytetty seuran yhteyshenkilön omaa sähköpostiosoitetta ja yhteyshenkilö vaihtuu, seuran tulee vaihtaa uuden yhteyshenkilön sähköpostiosoite käyttäjätilille kirjautumisen jälkeen kohdasta Oma profiili, Vaihda sähköpostiosoite. Muutos tulee muistaa tallentaa.
 • Mikäli seura ei ole aiemmin hakenut julkaisuavustusta ja/tai kansainvälisen toiminnan avustusta, tulee seuran luoda käyttäjätili avustusjärjestelmään hakemuslomakkeen kirjautumissivulla kohdasta Tilin luominen. Jos seuralla on käytössä yleinen sähköpostiosoite, suositellaan sitä käytettäväksi rekisteröinnissä yhteyssähköpostiosoitteena. TSV lähettää rekisteröinnissä ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen hakemukseen liittyvät yhteydenotot.
 • Jos sama henkilö hoitaa useamman seuran avustusten hakua, on jokaisen seuran osalta rekisteröitävä oma käyttäjätili. Käyttäjätili on seurakohtainen. Samalla sähköpostiosoitteella voi rekisteröityä julkaisu- ja kansainvälisen toiminnan hakupalveluun vain yhden kerran. Saman henkilön hoitaessa useamman seuran avustushakua on rekisteröinnissä käytettävä eri sähköpostiosoitteita.
 • Selaimen täytyy sallia Javascript, ponnahdusikkunat ja evästeet (istunnon aikana).
 • Verkkolomakkeen tiedot voi tulostaa itselleen.

Hakemuksen tulee sisältää täytetty hakemuslomake, pyydetyt liitteet ja kutakin avustuskohdetta varten täytetty erittelylomake (julkaisutoiminnan avustuskohteen erittelylomake: aikakausjulkaisu tai julkaisutoiminnan avustuskohteen erittelylomake: monografiasarja tai kansainvälisen toiminnan avustuskohteen erittelylomake). HUOM! Syyskuun 2018 hausta alkaen monografiasarjoille on oma erittelylomake! Puutteellista hakemusta ei oteta huomioon.

Liitteiden toimittaminen

Hakemukseen liitetään sähköisesti:

 • hakijayhteisön allekirjoitetut tuloslaskelma, tase ja tilintarkastuskertomus tai toiminnantarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta. Mikäli julkaisusarjan tuotot ja kulut eivät näy lajeittain yhteisön tuloslaskelmasta, liitetään yhteisön tuloslaskelman lisäksi joko julkaisusarjan kustannuspaikan erillinen tuloslaskelma tai pääkirjan ote julkaisusarjan tuotoista ja kuluista edelliseltä tilikaudelta.
 • hakijayhteisön toimintakertomus tai muu vastaava selvitys edelliseltä tilikaudelta
 • uusilta hakijoilta lisäksi hakijayhteisön säännöt.

HUOM! Mikäli tilinpäätös on yhtenä tiedostona, sen voi ladata useampaan pakollisena vaadittuun kohtaan liitteissä

Jos aikakausjulkaisu (lehti tai vuosikirja) ei ole avoimena verkossa, painettu näytekappale lähetetään osoitteeseen:

Tieteellisten seurain valtuuskunta
Kirsi Siitonen
Kirkkokatu 6
00170 Helsinki

Lisätiedot: tiedesihteeri Kirsi Siitonen, puh. (09) 228 69 269, kirsi.siitonen(at)tsv.fi

HUOM! Verkkolomakkeen täyttöön liittyvissä kysymyksissä ja teknisissä ongelmissa palvelupyyntö lähetetään hakujärjestelmän Viestit -toiminnon kautta.

Hakemuslomakkeen täyttöohje

Kaikkien kysyttyjen lukujen tulee olla kokonaislukuja ilman tuhaterotinta.

Toimikunta Valitse vain yksi toimikunta.

Jäsenistö ja jäsenmaksu merkitään hakuajankohdan mukaisina.

Julkaisutoiminnan avustuskohteen erittelylomake: Aikakausjulkaisu (lehti tai vuosikirja)

Kenttään Julkaisusarjan nimi laitetaan aina sarjan nimi. Osan numeroa tai vuosikertaa ei merkitä. Kullekin lehdelle tai vuosikirjalle täytetään oma erittelylomake.

Mikäli julkaisusarjalla on sekä painettu versio että verkkoversio, täytetään tiedot molempiin kohtiin. Avoimesti luettava verkkojulkaisu on kaikille ilmaiseksi käytössä verkkosivuilla, tilauspohjainen on käytössä lisensoidussa verkkopalvelussa, kuten esimerkiksi Elektrassa.

Vuosikerran artikkelimäärällä tarkoitetaan vertaisarvioitujen artikkelien määrää. Katsauksia, kirja-arvosteluja yms. ei lasketa tähän mukaan. Jos lehti tai vuosikirja ilmestyy vain joka toinen vuosi, ilmoitetaan tiedot niiltä vuosilta, joina se ilmestyy.

Julkaisijan toimet avoimen saatavuuden edistämiseksi

OKM:n päätös (OKM/30/524/2021) määrittelee julkaisutuen ehdot seuraavasti: "Avustuksella tuetun avoimen julkaisutoiminnan tulee olla yhteensopiva Suomen Akatemian rahoitusehtojen kanssa." Tämä tarkoittaa seuraavaa:

 • Kirjasarjat ja lehdet voivat edistää avointa julkaisemista joko julkaisemalla koko sarja tai sen tieteelliset osat vapaasti verkossa tai sallimalla artikkelien tai niiden käsikirjoitusten rinnakkaistallennus yliopistojen ja/tai tutkimuslaitosten julkaisuarkistoissa. Rinnakkaistallennuksesta vastaa kirjoittaja.
 • Kustantajien rinnakkaistallennuspolitiikka tulee tallentaa kansainväliseen SHERPA/RoMEO –tietokantaan, josta kirjoittajat voivat helposti tarkastaa, minkä version tekstistä he saavat tallentaa.
 • Tieteellisten lehtien tulee sallia joko julkaistun version (version of record) tai julkaisemista edeltävän hyväksytyn käsikirjoituksen rinnakkaistallentaminen.
 • Tieteellisten lehtien tulee joko käyttää tai sallia rinnakkaistallentaminen jollakin seuraavista Creative Commons lisensseistä: CC BY 4.0, CC BY-SA 4.0, CC0 tai CC BY-ND. Jos kirjoittaja ei vaadi jonkun edellä mainitun  lisenssin käyttämistä, lehti voi valita lisenssin vapaasti.
 • Avoimuutta voi toteuttaa viiveellä eli embargolla. EU:n suositusten mukaan viiveen pituus voi olla enintään luonnontieteissä enintään 6 kk ja humanistisissa ja yhteiskuntatieteissä 12 kk.

Asiantuntijamenettely julkaistavan aineiston valinnassa

 • Asiantuntijamenettelynä julkaisuissa tulee käyttää vertaisarviointia, joka lehdillä koskee vähintään tieteellisiä artikkeleja.
 • Vertaisarviointitunnuksen käyttäjät merkitsevät vaihtoehdon "Sarja käyttää vertaisarviointitunnusta". Muut selostavat käytössä olevan arviointitavan sanallisesti, esim. "Kahden asiantuntijan sokkoarviointi".
 • HUOM! Valtionavun saamisen edellytyksenä on myös vapaa käsikirjoitustarjonta, eli tukea ei voida myöntää julkaisuille, joiden aineisto kootaan säännöllisesti suljetulla kutsumenettelyllä (esim. kutsuvierasseminaareihin perustuvat julkaisut). 

Painetun julkaisun jakelu ja painosmäärä

 • ilmoitetaan yksittäisen numeron osalta. Mikäli painos vaihtelee, ilmoitetaan keskiarvot.

 • Edellisen vuoden tietojen tulee perustua toimintakertomustietoihin.

 • Kuluvan vuoden tieto sekä avustusvuoden tieto ovat arvioita.

 • Täytä kentät vain numerotiedoilla. Älä käytä tuhaterotinta. (Oikea kirjoitustapa: 2500)
 • HUOM! Vuodesta 2017 alkaen liian suuri painos lehdillä ja vuosikirjoilla on valtionapua vähentävä tekijä. Jos painoksesta jää yli 50 kpl irtonumeromyyntiin ja varastoon, esitetään perustelu painoksen suuruudelle Lisäselvitys -kentässä.

Tilaushinnat ovat numerotietoa, ja kaikki pitää täyttää. Myös 0 käy.

Tuotot ja Kulut

 • Yhteisön tilinpäätöksessä julkaisutoiminnan tuottojen ja kulujen pitää olla erillään yhteisön muusta toiminnasta. Eri sarjojen tuotot ja kulut tulee erotella siten, että hakemuksessa ja tiliselvityksessä esitettyjen tietojen todentaminen edelliseltä tilikaudelta on mahdollista. Tarvittaessa toimitetaan hakemuksen liitteeksi sarjakohtaiset tuloslaskelmat tai pääkirjanote, josta sarjakohtaiset tulot ja menot käyvät ilmi. Toinen vaihtoehto on tilata seuran omalta tilintarkastajalta erillinen lausunto siitä, että valtionavustus on käytetty ohjeiden ja sopimuksen mukaisesti. Lausuntomallin saa pyydettäessä julkaisupäälliköltä. Lausunnon kustannuksista vastaa julkaisija.
 • Kulujen ja tuottojen tulee olla loppusummiltaan toisiaan vastaavat sen vuoden osalta, jolle avustusta haetaan erittelylomakkeella.
 • HUOM! Jos julkaisija on täyttänyt ko. sarjasta hakuvuonna tiliselvityksen, tulee hakemukseen merkitä edellisen vuoden osalta tiliselvityksessä ilmoitetut tai tiliselvityksen yhteydessä mahdollisesti korjatut tuotto- ja kululuvut. 

Tuotot

 • Tilaus- ja myyntituotoilla tarkoitetaan koko sarjan tuottoja, joten tuottoina ilmoitetaan myös sarjan vanhempien osien myynti- ja lisenssituotot kyseisenä avustusvuonna.
 • Tuotot pitää täyttää joka vuoden osalta; edellinen vuosi perustuu tilinpäätökseen ja kuluva sekä avustusvuosi ovat arvioita.
 • Mikäli jonain vuonna ei ole ilmestynyt yhtään numeroa, mainitaan siitä lisätiedoissa.
 • Jäsentilauksista tai jäsenmaksuista julkaisusarjalle tuloutuva osa merkitään joko Tilaus- ja myyntituottoihin tai Muihin tuottoihin. Jäsenmaksuista julkaisusarjalle jyvitettävä osuus arvioidaan sen mukaan, kuinka suuri osuus julkaisulla on seuran jäsenille tarjoamista palveluista ja/tai eduista.
 • HUOM! Myös avoimilla julkaisuilla pitää olla jotain muuta tuottoa kuin valtionapu (esim. osuus jäsenmaksuista). 

Edellisenä ja kuluvana vuonna saatu ja nyt haettava valtionavustus merkitään tuottoihin omaan kohtaansa.

Kohtaan Muut avustukset merkitään julkaisusarjan muut avustukset ja apurahat. Jos muu avustus/apuraha on myönnetty julkaisutoiminnan lisäksi seuran muuhun toimintaan tai jos se jakautuu usealle vuodelle, merkitään julkaisusarjalle kuuluva osuus ja tarvittaessa eri vuosille jaoteltuina. Selvitys -kohdassa voi antaa lisätietoja.

Verkkolomakkeella yhteissummat lasketaan automaattisesti. Desimaalierotin on pilkku (,). Älä käytä mitään tuhaterotinta (ei pistettä eikä väliä) eikä muita ylimääräisiä merkkejä.

Yleishallinnosta kohdennettavat kustannukset:

Erityisavustuksen (julkaisutoiminnan avustuksen) saaja voi kohdentaa avustukselle toiminnan yleiskustannuksia seuraavin rajoituksin. Yleiskustannuksia ovat avustuksen saajan yleishallinnosta aiheutuneet kulut, jotka eivät välittömästi kohdistu mihinkään tiettyyn toimintoon tai hankkeeseen. Näiden kustannusten määrä voi olla enintään 15 % avustetun hankkeen kokonaiskustannuksista. Jos yleiskustannukset aiheutuvat toimijalle hankkeesta huolimatta, ei yleiskustannuksia voi kohdentaa hankkeen kirjanpitoon.

Yleiskustannusten on oltava:

 • selkeästi ja perustellusti hankkeen tarkoituksiin kohdennettuja
 • hankkeen kustannusarvion mukaisia
 • erikseen dokumentoituja
 • koko käyttöajan samanperusteisia.

Yleiskustannusten on perustuttava todellisiin kuluihin, jotka voidaan myös osoittaa toteutuneiksi. Hankkeelle kirjattujen yleiskustannusten tulee näkyä hankkeen kustannuspaikkaraportilla kirjanpidossa.

Yleiskustannuksia ovat:

 • Yleishallinnon henkilöstön (esim. toiminnanjohtaja, talouspäällikkö, kirjanpitäjä, hallintopäällikkö, toimistotyöntekijä) kustannukset. Yleishallinnon henkilöstöön kuuluvaksi voidaan katsoa sellainen henkilö, jonka työsuhteeseen eivät hankkeiden määrän yksittäiset muutokset vaikuta.
 • Avustuksen saajan ylimpien toimielinten kokouskustannukset.
 • Yleishallinnon posti-, puhelin-, tietoliikenne-, kopio- yms. toimistokulut.
 • Tilintarkastuksen ja toiminnantarkastuksen kustannukset.
 • Ulkoistetusta toiminnosta aiheutuneet kustannukset siltä osin kuin tilatut palvelut liittyvät johonkin yleistoimintaan kuten esim. taloushallinnon ulkoistamiseen.
 • Yleishallintoon liittyvät tietotekniikka- ja tietojärjestelmäkustannukset, ellei niitä kateta erillisellä avustuksella.

Muut julkaisijayhteisöt: Yhteiskustanteisen sarjan (muut kustantajat Suomessa tai ulkomailla) tapauksessa kumppanin rooli (osuus kustannuksista ja tuotoista yms.) pitää olla selvästi näkyvissä. TSV pyytää tarvittaessa lisätietoja.  

Hakemuksen perustelut ja lisätiedot tarvittaessa lyhyesti. Tähän kohtaan voi täydentää aiempien kenttien tietoja tai kertoa, jos julkaisusarjalla on kehittämishankkeita tms., joiden takia haettavaa avustusta on korotettu.

Julkaisutoiminnan avustuskohteen erittelylomake: Monografiasarja

Kenttään Julkaisusarjan nimi laitetaan aina sarjan nimi. Osan numeroa tai vuosikertaa ei merkitä. Monografiasarjan erillisten osien nimet voi merkitä lisätietoihin. Kullekin sarjalle täytetään oma erittelylomake.

Asiantuntijamenettely julkaistavan aineiston valinnassa

 • Asiantuntijamenettelynä julkaisuissa tulee käyttää vertaisarviointia.
 • Vertaisarviointitunnuksen käyttäjät merkitsevät vaihtoehdon "Sarja käyttää vertaisarviointitunnusta". Muut selostavat käytössä olevan arviointitavan sanallisesti, esim. "Kahden asiantuntijan sokkoarviointi".
 • Huom! Valtionavun saamisen edellytyksenä on myös vapaa käsikirjoitustarjonta, eli tukea ei voida myöntää julkaisuille, joiden aineisto kootaan säännöllisesti suljetulla kutsumenettelyllä (esim. kutsuvierasseminaareihin perustuvat julkaisut).

Jakelu

 • on ilmoitettava kultakin vuodelta. Kuluvan vuoden tieto sekä avustusvuoden tieto ovat arvioita.
 • Edellisen vuoden tietojen tulee perustua toimintakertomustietoihin. Mikäli jonain vuonna ei ole ilmestynyt yhtään nidettä, mainitaan siitä Lisäselvityksessä.
 • Monografiasarjan osalta ilmoitetaan keskiarvot, jos kirjakohtaiset jakelutiedot vaihtelevat.
 • Täytä kentät vain numerotiedoilla. Älä käytä tuhaterotinta. (Oikea kirjoitustapa: 2500)

Tuotot ja Kulut

 • Yhteisön tilinpäätöksessä julkaisutoiminnan tuottojen ja kulujen pitää olla erillään yhteisön muusta toiminnasta. Eri sarjojen tuotot ja kulut pitää erotella siten, että hakemuksessa ja tiliselvityksessä esitettyjen tietojen todentaminen edelliseltä tilikaudelta on mahdollista. Tarvittaessa toimitetaan hakemuksen liitteeksi sarjakohtaiset tuloslaskelmat tai pääkirjanote, josta sarjakohtaiset tulot ja menot käyvät ilmi. Toinen vaihtoehto on tilata seuran omalta tilintarkastajalta erillinen lausunto siitä, että valtionavustus on käytetty ohjeiden ja sopimuksen mukaisesti. Lausuntomallin saa pyydettäessä julkaisupäälliköltä. Lausunnon kustannuksista vastaa julkaisija.
 • Kulujen ja tuottojen tulee olla loppusummiltaan toisiaan vastaavat sen vuoden osalta, jolle avustusta haetaan erittelylomakkeella.
 • HUOM! Jos julkaisija on täyttänyt ko. sarjasta hakuvuonna tiliselvityksen, tulee hakemukseen merkitä edellisen vuoden osalta tiliselvityksessä ilmoitetut tai tiliselvityksen yhteydessä mahdollisesti korjatut tuotto- ja kululuvut. 

Tuotot

 • Tilaus- ja myyntituotoilla tarkoitetaan koko sarjan tuottoja, joten tuottoina ilmoitetaan myös sarjan vanhempien osien myynti- ja lisenssituotot kyseisenä avustusvuonna.
 • Tuotot pitää täyttää joka vuoden osalta; edellinen vuosi perustuu tilinpäätökseen ja kuluva sekä avustusvuosi ovat arvioita.
 • Jäsentilauksista tai jäsenmaksuista julkaisusarjalle tuloutuva osa merkitään joko Tilaus- ja myyntituottoihin tai Muihin tuottoihin. Jäsenmaksuista julkaisusarjalle jyvitettävä osuus arvioidaan sen mukaan, kuinka suuri osuus julkaisulla on seuran jäsenille tarjoamista palveluista ja/tai eduista.
 • HUOM! Myös avoimilla julkaisuilla pitää olla jotain muuta tuottoa kuin valtionapu (esim. osuus jäsenmaksuista).

Edellisenä ja kuluvana vuonna saatu ja nyt haettava valtionavustus merkitään tuottoihin omaan kohtaansa.

Kohtaan Muut avustukset merkitään muut avustukset ja apurahat. Jos muu avustus/apuraha on myönnetty julkaisutoiminnan lisäksi muuhun toimintaan tai jos se jakautuu usealle vuodelle, merkitään julkaisusarjalle kuuluva osuus ja tarvittaessa eri vuosille jaoteltuina. Selvitys -kohdassa voi antaa lisätietoja.

Verkkolomakkeella yhteissummat lasketaan automaattisesti. Desimaalierotin on pilkku (,). Älä käytä mitään tuhaterotinta (ei pistettä eikä väliä) eikä muita ylimääräisiä merkkejä.

Yleishallinnosta kohdennettavat kustannukset:

Erityisavustuksen (julkaisutoiminnan avustuksen) saaja voi kohdentaa avustukselle myös toiminnan yleiskustannuksia seuraavin rajoituksin. Yleiskustannuksia ovat avustuksen saajan yleishallinnosta aiheutuneet kulut, jotka eivät välittömästi kohdistu mihinkään tiettyyn toimintoon tai hankkeeseen. Näiden kustannusten määrä voi olla enintään 15 % avustetun hankkeen kokonaiskustannuksista. Jos yleiskustannukset aiheutuvat toimijalle hankkeesta huolimatta, ei yleiskustannuksia voi kohdentaa hankkeen kirjanpitoon.

Yleiskustannusten on oltava:

 • selkeästi ja perustellusti hankkeen tarkoituksiin kohdennettuja
 • hankkeen talousarvion mukaisia
 • erikseen dokumentoituja
 • koko käyttöajan samanperusteisia.

Yleiskustannusten on perustuttava todellisiin kuluihin, jotka voidaan myös osoittaa toteutuneiksi. Hankkeelle kirjattujen yleiskustannusten tulee näkyä hankkeen kustannuspaikkaraportilla kirjanpidossa.

Yleiskustannuksia ovat:

 • Yleishallinnon henkilöstön (esim. toiminnanjohtaja, talouspäällikkö, kirjanpitäjä, hallintopäällikkö, toimistotyöntekijä) kustannukset. Yleishallinnon henkilöstöön kuuluvaksi voidaan katsoa sellainen henkilö, jonka työsuhteeseen eivät hankkeiden määrän yksittäiset muutokset vaikuta.
 • Avustuksen saajan ylimpien toimielinten kokouskustannukset.
 • Yleishallinnon posti-, puhelin-, tietoliikenne-, kopio- yms. toimistokulut.
 • Tilintarkastuksen ja toiminnantarkastuksen kustannukset.
 • Ulkoistetusta toiminnosta aiheutuneet kustannukset siltä osin kuin tilatut palvelut liittyvät johonkin yleistoimintaan kuten esim. taloushallinnon ulkoistamiseen.
 • Yleishallintoon liittyvät tietotekniikka- ja tietojärjestelmäkustannukset, ellei niitä kateta erillisellä avustuksella.

Muut julkaisijayhteisöt: Yhteiskustanteisen sarjan (muut kustantajat Suomessa tai ulkomailla) tapauksessa kumppanin rooli (osuus kustannuksista ja tuotoista yms.) pitää olla selvästi näkyvissä. TSV pyytää tarvittaessa lisätietoja.

Hakemuksen perustelu ja lisätiedot tarvittaessa lyhyesti. Tähän kohtaan voi täydentää aiempien kenttien tietoja tai kertoa, jos julkaisusarjalla on kehittämishankkeita tms., joiden takia haettavaa avustusta on korotettu. Tässä kohdassa kannattaa esittää perustelut, jos monografiasarjassa julkaistaan väitöskirjoja, sillä tukea ei suositella ohjattavaksi väitöskirjojen julkaisemiseen muuten kuin erityisistä syistä, esimerkiksi väittelijälle liian raskaiksi koituvista kuvituskustannuksista.

Kansainvälisen toiminnan avustuskohteen erittelylomake

Avustusta voi hakea kansainvälisten tieteellisten järjestöjen jäsenmaksuihin. Lisäksi tukea myönnetään kansainvälisten tieteellisten järjestöjen hallitusten suomalaisten jäsenten sekä kansainvälisten julkaisujen toimituskuntien suomalaisten jäsenten kokousmatkakuluihin. Haettava summa merkitään täysinä euroina ilman tuhaterotinta.

Kansainvälisten tieteellisten järjestöjen jäsenmaksut -kohdassa jäsenmaksuksi ilmoitettavaan summaan voi lisätä kansainvälisen maksun vaatimat pankkikulut. Muita hallinnollisia kuluja ei voi jyvittää tähän avustukseen.

Kokousmatkakulut -kohdassa Luottamustoimi -kenttään laitetaan tieto, missä ominaisuudessa henkilö matkustaa (esim. ”kansainvälisen lehden toimituskunnan jäsen”). Huom! Tässä ilmoitetaan matkustajan asema kansainvälisessä tieteellisessä järjestössä / toimituskunnassa, ei suomalaisessa seurassa.

Matkakohde -kenttään merkitään kaupunki ja maa, jossa kokous pidetään. Jos paikka ei ole tiedossa, annetaan Lisätietoja -kentässä matkasta niin täsmälliset tiedot kuin hakuhetkellä on mahdollista, vähintäänkin maanosa, jossa kokous järjestetään.  

Haettavat matkakulut sisältävät lennot ja hotellin 1-2 yöltä. Avustus ei kata päivärahoja eikä mahdollista konferenssin osallistumismaksua silloin, kun kokous järjestetään konferenssin yhteydessä.

Jäsenyydet ja edustukset mainitaan seuran toimintakertomuksessa. Jäsenmaksu- ja matkakulut pitää kirjata tuloslaskelmaan siten, että tiliselvityksessä ilmoitetut kulut voi todentaa.

Haettavat summat merkitään täysinä euroina ilman tuhaterotinta.

Päivitetty 18.8.2022 12.47