Hakuohje

Avustuksen hakijana on aina rekisteröity tieteellinen yhdistys (jäljempänä käytetään nimityksiä seura tai yhteisö).

HAKEMUSLOMAKE

 • avautuu ensimmäisenä hakupäivänä 1.9. TSV:n verkkosivuilla
 • voi täydentää koko hakuajan 30.9. asti
 • käyttö edellyttää rekisteröitymistä palveluun. Mikäli seuralla on käytössä yleinen sähköpostiosoite, suositellaan sitä käytettäväksi rekisteröinnissä.
 • Jos sama henkilö hoitaa useamman seuran avustusten hakua, on jokaisen seuran osalta rekisteröidyttävä erikseen. HUOM! Samalla sähköpostiosoitteella voi rekisteröityä julkaisu- ja kansainvälisen toiminnan hakupalveluun vain yhden kerran. Saman henkilön hoitaessa useamman seuran avustushakua on rekisteröinnissä käytettävä eri sähköpostiosoitteita.
 • Mikäli rekisteröinnissä käytetään seuran yhteyshenkilön sähköpostiosoitetta, ja yhteyshenkilö myöhemmin vaihtuu, tulee seuran vaihtaa uuden yhteyshenkilön sähköpostiosoite hakupalveluun kohdasta Profiili.
 • Selaimen täytyy sallia Javascript, ponnahdusikkunat ja evästeet (istunnon aikana).
 • Verkkolomakkeen tiedot voi tulostaa itselleen.
 • Verkkopalvelu sulkeutuu hakuajan umpeuduttua. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta käsittelyyn.

LINKKI REKISTERÖITYMISEEN

Hakemuksen tulee sisältää täytetty hakemuslomake, pyydetyt liitteet ja kutakin avustuskohdetta varten täytetty erittelylomake (julkaisutoiminnan avustuskohteen erittelylomake: aikakausjulkaisu, julkaisutoiminnan avustuskohteen erittelylomake: monografiasarja tai kansainvälisen toiminnan avustuskohteen erittelylomake). HUOM! Syyskuun 2018 hausta alkaen monografiasarjoille on oma erittelylomake! Puutteellista hakemusta ei oteta huomioon.

LIITTEIDEN TOIMITTAMINEN

Hakemukseen liitetään:

 • hakijayhteisön allekirjoitetut tuloslaskelma, tase ja tilintarkastuskertomus tai toiminnantarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta. Mikäli julkaisun tuotot ja kulut eivät näy lajeittain yhteisön tuloslaskelmasta, liitetään yhteisön tuloslaskelman lisäksi joko julkaisun kustannuspaikan erillinen tuloslaskelma tai pääkirjan ote julkaisun tuotoista ja kuluista.
 • hakijayhteisön toimintakertomus tai muu vastaava selvitys edelliseltä tilikaudelta
 • uusilta hakijoilta lisäksi hakijayhteisön säännöt
 • 1 näytekappale aikakausjulkaisusta (lehti tai vuosikirja), jos julkaisu ei ole avoimena verkossa

Liitteet lähetetään sähköisesti verkkolomakkeella hakemuksen yhteydessä. Mikäli tilinpäätös on yhtenä tiedostona, sen voi ladata useampaan pakollisena vaadittuun kohtaan liitteissä.

Painettu näytejulkaisu aikakausjulkaisusta (lehti tai vuosikirja) lähetetään osoitteeseen:

Tieteellisten seurain valtuuskunta
Kirsi Siitonen
Snellmaninkatu 13
00170 Helsinki

Lisätiedot: tiedesihteeri Kirsi Siitonen, puh. (09) 228 69 269, kirsi.siitonen(at)tsv.fi 
 

HUOM! Lomakkeen täyttöön liittyvissä kysymyksissä ja teknisissä ongelmissa palvelupyyntö lähetetään hakujärjestelmän "Viestit" -toiminnon kautta.

 

HAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE

Kaikkien kysyttyjen lukujen tulee olla kokonaislukuja ilman tuhaterotinta. Järjestelmä ei hyväksy muita kuin numeroita.
 

Toimikunta Valitse vain yksi toimikunta.

Jäsenistö ja jäsenmaksu merkitään hakuajankohdan mukaisina.

 

JULKAISUTOIMINNAN AVUSTUSKOHTEEN ERITTELYLOMAKE: AIKAKAUSJULKAISU (LEHTI TAI VUOSIKIRJA)

Kenttään Julkaisusarjan nimi laitetaan aina sarjan nimi. Osan numeroa tai vuosikertaa ei merkitä. Kullekin lehdelle tai vuosikirjalle täytetään oma erittelylomake.

Painosmääränä ilmoitetaan yhden numeron painos. Vuosikerran artikkelimäärällä tarkoitetaan vertaisarvioitujen artikkelien määrää. Katsauksia, kirja-arvosteluja yms. ei lasketa tähän mukaan. Jos lehti tai vuosikirja ilmestyy vain joka toinen vuosi, ilmoitetaan tiedot niiltä vuosilta, joina se ilmestyy.

Avoimesti luettava verkkojulkaisu on kaikille ilmaiseksi käytössä verkkosivuilla, tilauspohjainen on käytössä lisensoidussa verkkopalvelussa, kuten Elektrassa.

Julkaisijan toimet avoimen saatavuuden edistämiseksi ovat edellytys valtionavun myöntämiselle. Avointa julkaisemista voidaan edistää joko julkaisemalla koko sarja tai sen tieteelliset osat ilmaiseksi verkossa tai sallimalla artikkelien tai niiden käsikirjoitusten rinnakkaistallennus yliopistojen ja/tai tutkimuslaitosten julkaisuarkistoissa. Rinnakkaistallennuksesta vastaa kirjoittaja. Kustantajien rinnakkaistallennuspolitiikka tallennetaan kansainväliseen SHERPA/RoMEO –tietokantaan, josta kirjoittajat voivat helposti tarkastaa, minkä version tekstistä he saavat tallentaa. Myös kokonaan avointen lehtien kannattaa ilmaista rinnakkaistallennuspolitiikkansa. Avoimuutta on mahdollista toteuttaa viiveellä eli embargolla. EU:n suositusten mukaan viiveen pituus on enintään 6 kk luonnontieteissä ja 12 kk humanistisissa ja yhteiskuntatieteissä. Huom! Elektrassa julkaiseminen ei ole avointa julkaisemista, koska Elektra on käytössä vain lisenssin hankkineille laitoksille. Elektra-korvauksia saaville lehdille Kopioston hyväksymä avoimuuden muoto on vertaisarvioitujen käsikirjoitusten rinnakkaistallennus.   

Painotyöt pitää kilpailuttaa vähintään kolmen vuoden välein, jotta ne pysyvät kohtuullisina. Jos sisältöön liittyvät vaatimukset (esim. karttasivut) rajoittavat kilpailutusta, ilmoitetaan tämä lisätiedoissa.

Asiantuntijamenettelynä julkaisuissa tulee käyttää vertaisarviointia, joka lehdillä koskee vähintään tieteellisiä artikkeleja. Vertaisarviontitunnuksen käyttäjät merkitsevät vaihtoehdon "Sarja käyttää vertaisarviointitunnusta". Muut selostavat käytössä olevan arviointitavan sanallisesti, esim. "Kahden asiantuntijan sokkoarviointi". HUOM! Valtionavun saamisen edellytyksenä on myös vapaa käsikirjoitustarjonta, eli tukea ei voida myöntää julkaisuille, joiden aineisto kootaan säännöllisesti suljetulla kutsumenettelyllä (esim. kutsuvierasseminaareihin perustuvat julkaisut). 

Jakelu on ilmoitettava kultakin vuodelta. Kuluvan vuoden tieto sekä avustusvuoden tieto ovat arvioita. Tiedot ovat aikakausjulkaisukohtaisia. Täytä kentät vain numerotiedoilla. Älä käytä tuhaterotinta. (Oikea kirjoitustapa: 2500)
Edellisen vuoden tietojen tulee perustua toimintakertomustietoihin. Mikäli jonain vuonna ei ole ilmestynyt yhtään numeroa, mainitaan siitä lisätiedoissa. 
HUOM! Vuodesta 2017 alkaen liian suuri painos lehdillä ja vuosikirjoilla on valtionapua vähentävä tekijä. Jos painoksesta jää yli 50 kpl irtonumeromyyntiin ja varastoon, esitetään perustelu painoksen suuruudelle Lisätietoja -kentässä.

Tilaushinnat ovat numerotietoa ja kaikki pitää täyttää. Myös 0 käy.

Tuotoilla tarkoitetaan koko sarjan tuottoja, joten tuottoina ilmoitetaan myös sarjan vanhempien osien myynti- ja lisenssituotot kyseisenä avustusvuonna. Tuotot pitää täyttää joka vuoden osalta; edellinen vuosi perustuu tilinpäätökseen ja kuluva sekä avustusvuosi ovat arvioita. Mikäli jonain vuonna ei ole ilmestynyt yhtään numeroa, mainitaan siitä lisätiedoissa. Jäsentilauksista tai jäsenmaksuista julkaisusarjalle tuloutuva osa merkitään joko Tilaus- ja myyntituottoihin tai Muihin tuottoihin. Jäsenmaksuista julkaisusarjalle jyvitettävä osuus arvioidaan sen mukaan, kuinka suuri osuus julkaisulla on seuran jäsenille tarjoamista palveluista ja/tai eduista. HUOM! Myös avoimilla julkaisuilla pitää olla jotain muuta tuottoa kuin valtionapu (esim. osuus jäsenmaksuista). 

Edellisenä ja kuluvana vuonna saatu ja nyt haettava valtionavustus merkitään tuottoihin omaan kohtaansa. Euroopan unionin kilpailusäännösten mukaan tavoitteena on, ettei julkinen tuki pääsääntöisesti ylitä 30 % kuluista. Kohtaan Muut avustukset merkitään muut avustukset ja apurahat. Jos muu avustus/apuraha on myönnetty julkaisutoiminnan lisäksi muuhun toimintaan tai jos se jakautuu usealle vuodelle, mainitaan tämä Selvitys -laatikossa.

Verkkolomakkeella yhteissummat lasketaan automaattisesti. Desimaalierotin on pilkku (,). Älä käytä mitään tuhaterotinta (ei pistettä eikä väliä) eikä muita ylimääräisiä merkkejä.

 

Yleishallinnosta Muihin kuluihin jyvitettävät kustannukset:

Erityisavustuksen (julkaisutoiminnan avustuksen) saaja voi käyttää avustusta myös toiminnan yleiskustannuksiin, jos se ei saa opetus- ja kulttuuriministeriöltä toimintaansa yleisavustusta. Yleiskustannuksia ovat avustuksen saajan yleishallinnosta aiheutuneet kulut, jotka eivät välittömästi kohdistu mihinkään tiettyyn toimintoon tai hankkeeseen. Näiden kustannusten määrä voi olla enintään 15 % avustetun hankkeen kustannuksista, ja ne ilmoitetaan Muissa kuluissa. Kirjanpidossa niiden tulee olla:

 • selkeästi ja perustellusti hankkeen tarkoituksiin kohdennettuja
 • hankkeen talousarvion mukaisia
 • erikseen dokumentoituja
 • koko käyttöajan samanperusteisia.

Yleiskustannusten on perustuttava todellisiin kuluihin, jotka voidaan myös osoittaa toteutuneiksi. Hankkeelle kirjattujen yleiskustannusten tulee näkyä hankkeen kustannuspaikkaraportilla kirjanpidossa.

Yleiskustannuksia ovat:

 • Yleishallinnon henkilöstön (esim. toiminnanjohtaja, talouspäällikkö, kirjanpitäjä, hallintopäällikkö, toimistotyöntekijä) kustannukset. Yleishallinnon henkilöstöön kuuluvaksi voidaan katsoa sellainen henkilö, jonka työsuhteeseen eivät hankkeiden määrän yksittäiset muutokset vaikuta.
 • Avustuksen saajan ylimpien toimielinten kokouskustannukset.
 • Yleishallinnon posti-, puhelin-, tietoliikenne-, kopio- yms. toimistokulut.
 • Tilintarkastuksen ja toiminnantarkastuksen kustannukset.
 • Ulkoistetusta toiminnosta aiheutuneet kustannukset siltä osin kuin tilatut palvelut liittyvät johonkin yleistoimintaan kuten esim. taloushallinnon ulkoistamiseen.
 • Yleishallintoon liittyvät tietotekniikka- ja tietojärjestelmäkustannukset, ellei niitä kateta erillisellä avustuksella.

HUOM! Jos organisaatio saa sekä yleisavustusta että erityisavustusta (julkaisutoiminnan avustusta), yleiskustannuksia ei voi kohdentaa julkaisutoiminnan avustukselle!

 

Tuotot ja Kulut. Yhteisön tilinpäätöksessä julkaisutoiminnan kulujen ja tuottojen pitää olla erillään yhteisön muusta toiminnasta ja eri sarjojen tuotot ja kulut pitää erotella siten, että hakemuksessa ja tiliselvityksessä esitettyjen tietojen todentaminen on mahdollista. Tarvittaessa toimitetaan hakemuksen liitteeksi pääkirjanote, josta sarjakohtaiset tulot ja menot käyvät ilmi. Toinen vaihtoehto on tilata seuran omalta tilintarkastajalta erillinen lausunto siitä, että valtionavustus on käytetty ohjeiden ja sopimuksen mukaisesti. Lausuntomallin saa pyydettäessä julkaisupäälliköltä. Lausunnon kustannuksista vastaa julkaisija.

Kulujen ja tuottojen tulee olla avustusvuoden osalta loppusummiltaan vastaavat.

HUOM! Jos julkaisija on täyttänyt ko. sarjasta hakuvuonna tiliselvityksen, tulee hakemukseen merkitä edellisen vuoden osalta tiliselvityksessä ilmoitetut tai tiliselvityksen yhteydessä mahdollisesti korjatut tuotto- ja kululuvut. 

Muut julkaisijayhteisöt: Yhteiskustanteisen sarjan (muut kustantajat Suomessa tai ulkomailla) tapauksessa kumppanin rooli (osuus kustannuksista ja tuotoista  yms.) pitää olla selvästi näkyvissä. TSV pyytää tarvittaessa lisätietoja.  

Hakemuksen perustelut ja lisätiedot tarvittaessa lyhyesti. Tähän kohtaan voi täydentää aiempien kenttien tietoja tai kertoa, jos julkaisusarjalla on kehittämishankkeita tms., joiden takia haettavaa avustusta on korotettu.

 

JULKAISUTOIMINNAN AVUSTUSKOHTEEN ERITTELYLOMAKE: MONOGRAFIASARJA

Kenttään Julkaisusarjan nimi laitetaan aina sarjan nimi. Osan numeroa tai vuosikertaa ei merkitä. Monografiasarjan erillisten osien nimet voi merkitä lisätietoihin. Kullekin sarjalle täytetään oma erittelylomake.

Painotyöt pitää kilpailuttaa vähintään kolmen vuoden välein, jotta ne pysyvät kohtuullisina. Jos sisältöön liittyvät vaatimukset (esim. karttasivut) rajoittavat kilpailutusta, ilmoitetaan tämä lisätiedoissa.

Asiantuntijamenettelynä julkaisuissa tulee käyttää vertaisarviointia. Vertaisarviontitunnuksen käyttäjät merkitsevät vaihtoehdon "Sarja käyttää vertaisarviointitunnusta". Muut selostavat käytössä olevan arviointitavan sanallisesti, esim. "Kahden asiantuntijan sokkoarviointi". Huom! Valtionavun saamisen edellytyksenä on myös vapaa käsikirjoitustarjonta, eli tukea ei voida myöntää julkaisuille, joiden aineisto kootaan säännöllisesti suljetulla kutsumenettelyllä (esim. kutsuvierasseminaareihin perustuvat julkaisut).

Jakelu on ilmoitettava kultakin vuodelta. Kuluvan vuoden tieto sekä avustusvuoden tieto ovat arvioita. Monografiasarjan osalta ilmoitetaan keskiarvot, jos kirjakohtaiset jakelutiedot vaihtelevat. Täytä kentät vain numerotiedoilla. Älä käytä tuhaterotinta. (Oikea kirjoitustapa: 2500)

Edellisen vuoden tietojen tulee perustua toimintakertomustietoihin. Mikäli jonain vuonna ei ole ilmestynyt yhtään numeroa, mainitaan siitä lisätiedoissa.

Tuotoilla tarkoitetaan koko sarjan tuottoja, joten tuottoina ilmoitetaan myös sarjan vanhempien osien myynti- ja lisenssituotot kyseisenä avustusvuonna. Tuotot pitää täyttää joka vuoden osalta; edellinen vuosi perustuu tilinpäätökseen ja kuluva sekä avustusvuosi ovat arvioita. Mikäli jonain vuonna ei ole ilmestynyt yhtään nimekettä, mainitaan siitä lisätiedoissa. Jäsentilauksista tai jäsenmaksuista julkaisusarjalle tuloutuva osa merkitään joko Tilaus- ja myyntituottoihin tai Muihin tuottoihin. Jäsenmaksuista julkaisusarjalle jyvitettävä osuus arvioidaan sen mukaan, kuinka suuri osuus julkaisulla on seuran jäsenille tarjoamista palveluista ja/tai eduista. HUOM! Myös avoimilla julkaisuilla pitää olla jotain muuta tuottoa kuin valtionapu (esim. osuus jäsenmaksuista).

Edellisenä ja kuluvana vuonna saatu ja nyt haettava valtionavustus merkitään tuottoihin omaan kohtaansa. Euroopan unionin kilpailusäännösten mukaan tavoitteena on, ettei julkinen tuki pääsääntöisesti ylitä 30 % kuluista. Kohtaan Muut avustukset merkitään muut avustukset ja apurahat. Jos muu avustus/apuraha on myönnetty julkaisutoiminnan lisäksi muuhun toimintaan tai jos se jakautuu usealle vuodelle, mainitaan tämä Selvitys -laatikossa.

Verkkolomakkeella yhteissummat lasketaan automaattisesti. Desimaalierotin on pilkku (,). Älä käytä mitään tuhaterotinta (ei pistettä eikä väliä) eikä muita ylimääräisiä merkkejä.

 

Yleishallinnosta Muihin kuluihin jyvitettävät kustannukset:

Erityisavustuksen (julkaisutoiminnan avustuksen) saaja voi käyttää erityisavustusta myös toiminnan yleiskustannuksiin, jos se ei saa opetus- ja kulttuuriministeriöltä toimintaansa yleisavustusta. Nämä kustannukset ilmoitetaan Muissa kuluissa. Yleiskustannuksia ovat avustuksen saajan yleishallinnosta aiheutuneet kulut, jotka eivät välittömästi kohdistu mihinkään tiettyyn toimintoon tai hankkeeseen. Näiden kustannusten määrä voi olla enintään 15 % avustetun hankkeen kustannuksista, ja kirjanpidossa niiden tulee olla:

 • selkeästi ja perustellusti hankkeen tarkoituksiin kohdennettuja
 • hankkeen talousarvion mukaisia
 • erikseen dokumentoituja
 • koko käyttöajan samanperusteisia.

Yleiskustannusten on perustuttava todellisiin kuluihin, jotka voidaan myös osoittaa toteutuneiksi. Hankkeelle kirjattujen yleiskustannusten tulee näkyä hankkeen kustannuspaikkaraportilla kirjanpidossa.

Yleiskustannuksia ovat:

 • Yleishallinnon henkilöstön (esim. toiminnanjohtaja, talouspäällikkö, kirjanpitäjä, hallintopäällikkö, toimistotyöntekijä) kustannukset. Yleishallinnon henkilöstöön kuuluvaksi voidaan katsoa sellainen henkilö, jonka työsuhteeseen eivät hankkeiden määrän yksittäiset muutokset vaikuta.
 • Avustuksen saajan ylimpien toimielinten kokouskustannukset.
 • Yleishallinnon posti-, puhelin-, tietoliikenne-, kopio- yms. toimistokulut.
 • Tilintarkastuksen ja toiminnantarkastuksen kustannukset.
 • Ulkoistetusta toiminnosta aiheutuneet kustannukset siltä osin kuin tilatut palvelut liittyvät johonkin yleistoimintaan kuten esim. taloushallinnon ulkoistamiseen.
 • Yleishallintoon liittyvät tietotekniikka- ja tietojärjestelmäkustannukset, ellei niitä kateta erillisellä avustuksella.

HUOM! Jos organisaatio saa sekä yleisavustusta että erityisavustusta (julkaisutoiminnan avustusta), yleiskustannuksia ei voi kohdentaa julkaisutoiminnan avustukselle!

 

Tuotot ja Kulut Yhteisön tilinpäätöksessä julkaisutoiminnan kulujen ja tuottojen pitää olla erillään yhteisön muusta toiminnasta ja eri sarjojen tuotot ja kulut pitää erotella siten, että hakemuksessa ja tiliselvityksessä esitettyjen tietojen todentaminen on mahdollista. Tarvittaessa toimitetaan hakemuksen liitteeksi pääkirjanote, josta sarjakohtaiset tulot ja menot käyvät ilmi. Toinen vaihtoehto on tilata seuran omalta tilintarkastajalta erillinen lausunto siitä, että valtionavustus on käytetty ohjeiden ja sopimuksen mukaisesti. Lausuntomallin saa pyydettäessä julkaisupäälliköltä. Lausunnon kustannuksista vastaa julkaisija.

Kulujen ja tuottojen tulee olla avustusvuoden osalta loppusummiltaan vastaavat.

HUOM! Jos julkaisija on täyttänyt ko. sarjasta hakuvuonna tiliselvityksen, tulee hakemukseen merkitä edellisen vuoden osalta tiliselvityksessä ilmoitetut tai tiliselvityksen yhteydessä mahdollisesti korjatut tuotto- ja kululuvut.

Muut julkaisijayhteisöt: Yhteiskustanteisen sarjan (muut kustantajat Suomessa tai ulkomailla) tapauksessa kumppanin rooli (osuus kustannuksista ja tuotoista  yms.) pitää olla selvästi näkyvissä. TSV pyytää tarvittaessa lisätietoja.

Hakemuksen perustelu ja lisätiedot tarvittaessa lyhyesti. Tähän kohtaan voi täydentää aiempien kenttien tietoja tai kertoa, jos julkaisusarjalla on kehittämishankkeita tms., joiden takia haettavaa avustusta on korotettu. Tässä kohdassa kannattaa esittää perustelut, jos monografiasarjassa julkaistaan väitöskirjoja, sillä tukea ei suositella ohjattavaksi väitöskirjojen julkaisemiseen muuten kuin erityisistä syistä, esimerkiksi väittelijälle liian raskaiksi koituvista kuvituskustannuksista.

 

KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN AVUSTUSKOHTEEN ERITTELYLOMAKE

Avustusta voi hakea kansainvälisten tieteellisten järjestöjen jäsenmaksuihin. Lisäksi tukea myönnetään kansainvälisten tieteellisten järjestöjen hallitusten suomalaisten jäsenten sekä kansainvälisten julkaisujen toimituskuntien suomalaisten jäsenten kokousmatkakuluihin. Haettava summa merkitään täysinä euroina ilman tuhaterotinta.

Kansainvälisten yhteisöjen jäsenmaksut -kohdassa jäsenmaksuksi ilmoitettavaan summaan voi lisätä kansainvälisen maksun vaatimat pankkikulut. Muita hallinnollisia kuluja ei voi jyvittää tähän avustukseen.

Kansainvälisen yhteisön/julkaisun nimi -kohtaan tulee kansainvälisen yhteisön tai kansainvälisen julkaisun nimi.

Luottamustoimi -kenttään laitetaan tieto, missä ominaisuudessa henkilö matkustaa (esim.” lehden toimituskunnan jäsen”). Huom! Tässä ilmoitetaan matkustajan asema kansainvälisessä järjestössä / toimituskunnassa, ei suomalaisessa seurassa.

Matkakohde -kenttään merkitään tieto kaupungista tai maasta, jossa kokous pidetään. Jos paikka ei ole tiedossa, annetaan Lisätietoja -kentässä matkasta niin täsmälliset tiedot kuin hakuhetkellä on mahdollista, vähintäänkin maanosa, jossa kokous järjestetään.  

Haettavat matkakulut sisältävät lennot ja hotellin 1-2 yöltä. Avustus ei kata päivärahoja eikä mahdollista konferenssin osallistumismaksua silloin, kun kokous järjestetään konferenssin yhteydessä.

Jäsenyydet ja edustukset mainitaan seuran toimintakertomuksessa. Jäsenmaksu- ja matkakulut pitää kirjata tuloslaskelmaan siten, että tiliselvityksessä ilmoitetut kulut voi todentaa.

Haettavat summat merkitään täysinä euroina ilman tuhaterotinta.

 

Päivitetty 27.6.2019 15.41