Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV) on sitoutunut ennaltaehkäisemään syrjintää ja edistämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Tälle sivulle on tehty tiivistelmä TSV:n voimassaolevasta tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmasta sekä kerrottu syksyllä 2022 aloittaneet tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmän toiminnasta.

Tieteellisten seurain valtuuskunnan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2022–2023

Tieteellisten seurain valtuuskunnan tasa-arvosuunnitelma ja yhdenvertaisuussuunnitelma on yhdistetty yhdeksi yhteiseksi suunnitelmaksi, ja se on laadittu vuosille 2022–2023. Suunnitelma perustuu lakiin naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (8.8.1986/609) ja yhdenvertaisuuslakiin (1325/2014), ja sen tarkoituksena on tukea TSV:n roolia hyvänä ja välittävänä työnantajana.

TSV on sitoutunut ennaltaehkäisemään syrjintää ja edistämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Valtuuskunnan toimintaperiaatteena on työntekijöiden tasa-arvoinen ja yhdenvertainen kohtelu sukupuolen ja sen ilmaisun, seksuaalisen suuntautumisen, iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon tai muun vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän suhteen. Periaatetta noudatetaan kaikessa toiminnassa, ja siihen kiinnitetään huomiota erityisesti rekrytoinneissa, henkilöstökoulutuksessa, työsuoritusten arvioinnissa, palkitsemisessa ja muissa henkilöstöeduissa ja työhyvinvoinnin edistämisessä.

Työntekijöiltä edellytetään tasa-arvo- tai yhdenvertaisuusperiaatteiden mukaista käyttäytymistä työtovereitaan, jäsenseurojen ja muiden sidosryhmien edustajia sekä asiakkaita kohtaan. TSV on laatinut sisäiset ohjeet häirinnän tai muuta epäasiallista kohtelua koskevien tilanteiden varalta.

Selvitys tasa-arvotilanteesta

Osana tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa on kartoitettu työyhteisön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilannetta erilaisten tunnuslukujen kautta sekä Työterveyslaitoksen Parempi Työyhteisö (ParTy) -kyselyn avulla.

Tasa-arvotilannetta kuvaavat tunnusluvut kuvaavat työyhteisön tilannetta 31.12.2021, jolloin työyhteisössä työskenteli yhteensä 48 henkilöä, joista 38 oli vakinaisessa työsuhteessa ja 10 määräaikaisessa työsuhteessa. Luvut sisältävät myös TSV:n yhteydessä toimivien Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan ja Tutkimuseettisen neuvottelukunnan henkilöstö.

Vakinaisen henkilöston ikäjakauma  
30 tai alle 0
31-39 8
40-49 12
50 tai yli 18
keski-ikä 47,7
mediaani 48,5
Vakinaisen henkilöstön sukupuolijakauma  
naiset 20
miehet 18
Sukupuolen mukainen työnjako Naisia Miehiä Yhteensä
  lkm % lkm % lkm
Esihenkilötehtävät 5 56 4 44 9
Myynti- ja asiakaspalvelu 1 20 4 80 5
Julkaisuvaraston henkilöstö 1 25 3 75 4
Asiantuntijatehtävät ja hallinto- ja tukipalvelut 13 65 7 35 20

Esihenkilötehtävät = toiminnanjohtaja, pääsihteerit, yksiköiden päälliköt
Myynti- ja asiakaspalvelu = Tieteiden talon vahtimestarit ja Tiedekirjan myyntihenkilöstö sekä markkinointisuunnittelija

Naisten ja miesten sijoittuminen vaativuusluokkiin Naisia MIEHIÄ Yhteensä
Vaativuusluokka lkm % naisia vaativuusluokassa lkm % miehiä vaativuusluokassa lkm % henkilöstöstä
1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 1 100 1 3
3 1 25 3 75 4 11
4 1 25 3 75 4 11
5 2 67 1 33 3 8
6 15 60 10 40 25 66

Tieteellisten seurain valtuuskunnassa on tehty vuonna 2021 ParTy-kysely lisäosioina “Henkilöstön tasapuolinen kohtelu” ja “Henkilöstön tasa-arvoinen kohtelu”. Kyselyn tulosten perusteella kehittämiskohteiksi tunnistettiin stressi ja kuormitus sekä epätasa-arvoinen kohtelu. Toimenpiteiksi nostettiin kehityskeskustelut ja niissä henkilötasolla sovittavat toimenpiteet sekä henkilöstön aktiivinen osallistuminen Tieteiden talon muuttoon liittyvien asioiden valmisteluun.

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisen käytännöt

Edellisessä tasa-arvosuunnitelmassa (2020–2021) kiinnitettiin huomiota palkkausjärjestelmään, tilojen esteettömyyteen ja digitaalisten palveluiden saavutettavuuteen. Palkkausjärjestelmän arviointi ja kehittäminen on pidempiaikainen tehtävä, johon kuuluu palkkapolitiikan selkiyttäminen, jolla tarkoitetaan muun muassa vaativuusluokittelun ja palkanosien määräytymisperusteiden tarkempaa määrittelyä. Tieteiden talolle laadittiin esteettömyysdokumentti, joka tulee päivittää, kun Tieteiden talon peruskorjaus valmistuu ja TSV:n toimisto muuttaa talolle. TSV:n verkkopalveluiden saavutettavuus selvitettiin, puutteita korjattiin ja verkkosivustoille laadittiin saavutettavuusselosteet.

TSV:ssa eri ammattiryhmiin kuuluvien työt ovat erilaisia esimerkiksi toimipisteen sitovuuden, työaikojen ja työajan jouston suhteen. Tämä on otettu huomioon palkassa ja selvitetty työhöntuloon liittyvissä keskusteluissa. Työntekijöiden tarpeet henkilökohtaisten asioiden hoitoa varten pyritään ottamaan huomioon sisäisin työjärjestelyin. Organisaatiossa on mahdollista tehdä etätyötä työtehtävien niin salliessa. TSV:n hallitus päivitti etätyölinjaukset keväällä 2022.

TSV:ssa toimivalle työsuojelutoimikunnalle voi kertoa kehittämisideoita ja toimenpidetarpeista. Asioiden edistämiseksi voidaan tarvittaessa perustaa erillinen työryhmä. Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä niiden mukaista asiallista käyttäytymistä on käsitelty yhteisissä kokouksissa sekä henkilöstön käyttöön tarkoitetussa asiakirjassa Työhyvinvointi ja työsuojelu Tieteellisten seurain valtuuskunnassa – periaatteet, toimintamallit ja ohjeet hyvinvoivalle työyhteisölle. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on kyseisen asiakirjan liite.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma päivitetään seuraavan kerran vuonna 2023.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmä

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmä aloitti toimintansa marraskuussa 2022. Aloite työryhmästä tuli henkilöstöltä. Työryhmä tukee työsuojelutoimikunnan työtä ja edistää tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista työyhteisössä ja organisaatioiden tekemässä työssä. Työryhmään on vapaa pääsy kaikille henkilöstön jäsenille.

Työryhmän ensisijaisena tehtävänä on työryhmän ja koko työyhteisön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusosaamisen lisääminen. Työryhmä on suunnitellut omaa kouluttautumista vuodelle 2023 ja koko henkilöstön kouluttautumista vuodelle 2024. Työryhmä osallistuu tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laatimiseen. Tavoitteena on oppia tunnistamaan työyhteisön sisäisessä toiminnassa tilanteet, joissa tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvät käytännöt vaativat kehittämistä. Lisäksi tavoitteena on tunnistaa organisaation tekemä työ yhteiskunnassa, jossa TSV voi vaikuttaa edistävästi tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumiseen.

Päivitetty 16.3.2023 15.34