Tieteellisten seurain valtuuskunnan tiedepalkinto Suomen musiikkitieteelliselle seuralle sekä FM Tapio Onnelalle

Uutiset   21.3.2023 17.20   Päivitetty 11.4.2023 8.35

TSV:n tiedepalkinnon logo.

Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) tiedepalkinto on myönnetty Suomen musiikkitieteelliselle seuralle suomalaisen musiikintutkimuksen edistämisestä sekä FM Tapio Onnelalle elämäntyöstään Agricola – Suomen humanistiverkossa.

Alfred Kordelinin säätiön Tieteellisten seurain valtuuskunnan 100-vuotisrahastosta jaettavalla palkinnolla annetaan tunnustusta tieteelliselle seuralle tai seura-aktiiville, joka on osoittanut erityistä ansiokkuutta tieteellisten seurojen toiminnan näkyväksi tekemisessä, avoimen tieteellisen julkaisemisen edistämisessä, tiedeviestinnässä tai tiedetapahtumien järjestämisessä. Palkinto myönnetään joka toinen vuosi.

Ehdotuksia palkinnonsaajiksi otettiin avoimesti vastaan 1.1.–31.1.2023. Palkintoehdotukset valmisteli rahaston toimikunta, johon kuuluivat TSV:n hallituksen puheenjohtaja Petri Karonen, hallituksen jäsen Mats Gyllenberg ja hallituksen varajäsen Jarkko Levänen. Alfred Kordelinin säätiön hallitus päätti palkinnonsaajista 2. maaliskuuta 2023.

Palkinnonjakotilaisuus järjestettiin Tieteellisten seurain valtuuskunnan kevätvastaanotolla Tieteiden talolla 21.3.2023. Palkinnot jakoi TSV:n hallituksen puheenjohtaja ja palkintoraadin jäsen Petri Karonen.

Suomen musiikkitieteellinen seura palkittiin pitkäjänteisestä työstä suomalaisen musiikintutkimuksen yhteiskunnallisen merkityksen edistämiseksi

TSV:n tiedepalkinto on myönnetty Suomen musiikkitieteelliselle seuralle, joka on tehnyt monipuolista ja pitkäjänteistä työtä suomalaisen musiikintutkimuksen ja sen yhteiskunnallisen merkityksen edistämiseksi.

Suomen musiikkitieteellinen seura kokoaa yhteen musiikintutkimuksen alaa ja on monipuolinen yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen osallistuva toimija. Yhdistys edistää suomalaista musiikintutkimusta ja toimii Suomen musiikkielämän hyväksi levittämällä tutkittua tietoa musiikista ja musiikkikulttuureista sekä osallistumalla yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen. Seura edustaa musiikintutkimusta koko laajuudessaan, ja edistää kotimaisen musiikintutkimuksen toimintaedellytyksiä aktiivisesti.

Seura on systemaattisesti ajanmukaistanut ja kehittänyt toimintaansa kohti tieteellistä avoimuutta ja laadunvarmistusta. Seura on myös pyrkinyt vaalimaan alan yhteisöllisyyttä ja kollegiaalisuutta.

Seura osallistuu aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun muun muassa julkilausumilla, mielipidekirjoituksilla sekä tuottamalla tausta-aineistoja ja hankkimalla taiteiden tutkimukseen liittyviä tilastoja. Yhdistyksen näkyvin toimintamuoto on suomalaista musiikintutkimusta laajasti yhteen kokoavan lehden julkaiseminen. Vuodesta 1971 alkaen yhtäjaksoisesti neljä kertaa vuodessa ilmestynyt Musiikki on maamme pitkäaikaisin ja ainoa kotimaisilla kielillä julkaistu musiikkitieteellinen aikakauslehti, joka on Jufo-luokituksessa tasolla 2. Lehti on kaikille avoin ja maksuton verkkojulkaisu.

Suomen musiikkitieteellinen seura on toiminut ansiokkaasti niin avoimen julkaisemisen, uudenlaisen tiedeviestinnän kuin laaja-alaisen yhteistyön rakentamiseksi. Musiikkitieteellisen seuran pitkäjänteinen vapaaehtoisuuteen pohjautuva työ alan näkyvyyden ja merkittävyyden edistämiseksi sekä alan vetovoimaisuuden ylläpitämiseksi ansaitsi tulla huomioiduksi. Palkintosumma on 5 000 euroa.

Viisi hymyilevää henkilöä, kolme naisoletettua ja kaksi miesoletettua.

TSV:n tiedepalkinto myönnettiin Suomen musiikkitieteelliselle seuralle sekä Tapio Onnelalle (kuvassa oikealla ylhäällä). Suomen musiikkitieteellisen seuran palkinnon vastaanottivat seuran varapuheenjohtaja Tuire Ranta-Myer (vasemmalla ylhäällä), puheenjohtaja Milla Tiainen (keskellä alhaalla) ja Meri Kytö (oikealla alhaalla). Palkinnot jakoi palkintorahaston toimikunnan jäsen ja TSV:n hallituksen puheejohtaja Petri Karonen (vasemmalla alhaalla). Kuva: Anne Haapanen.

Suomen musiikkitieteelliselle seuralle palkinto on myös tunnustus taiteentutkimuksen tärkeydelle

Palkinnon Tieteiden talolla vastaanottivat Suomen musiikkitieteellisen seuran puheenjohtaja Milla Tiainen, varapuheenjohtaja ja Musiikki-lehden päätoimittaja Tuire Ranta-Meyer sekä hallituksen jäsen ja Musiikki-lehden päätoimittaja Meri Kytö.

”TSV:n tiedepalkinnon ilmaisema tunnustus musiikkitieteellisen seuran työlle merkitsee meille valtavan paljon nykytilanteessa, jossa musiikintutkimuksen asema tiedekentällä on, muiden taiteentutkimuksen alojen tavoin, uhanalainen tai ainakin epävarma, kun alan yksiköitä on viime vuosina karsittu suomalaisissa yliopistoissa. Vaikka supistamista on tehty koulutusinstituutioiden tasolla, suomalainen musiikintutkimus jatkaa silti elämäänsä vilkkaana, monialaisena, poikkitieteellisenä ja kansallisesti sekä kansainvälisesti verkostoituneena”, seuran puheenjohtaja Milla Tiainen kertoo.

Seura on viime aikoina pohtinut, että tulevaisuudessa seuran jo monipuolista toimintaa voisi täydentää nuorille tutkijoille suunnatulla mentorointitoiminnalla.

”Olemme seurassa pohtineet sellaisia uusia toimintamuotoja, jotka tekisivät musiikkitieteelliseen seuraan kuulumisesta entistä mielekkäämpää alamme edustajille aina aloittelevista väitöskirjantekijöistä seniorivaiheen asiantuntijoihin. Yksi esiin noussut kehittämisalue on nimenomaan väitöskirjatutkijoille taikka ylipäätään nuorille tutkijoille suunnattu toiminta ja tuki.”

FM Tapio Onnela palkittiin elämäntyöstään Agricola – Suomen humanistiverkossa

TSV:n tiedepalkinto on myönnetty FM Tapio Onnelalle elämäntyöstä Agricola – Suomen humanistiverkon kehittämisessä, koordinoinnissa ja toimitustyössä. Onnela on toiminut pitkäjänteisesti ja ansiokkaasti tiedemaailman ahkerana taustatekijänä sekä tehnyt edelläkävijän työtä tieteen avoimessa julkaisemisessa ja tiedeviestinnässä.

Agricola – Suomen humanistiverkko toimii tieteenaloja kokoavana ja yhteistoimintaa synnyttävänä foorumina. Sen tavoite on eheyttää pirstaloitunutta humanistista tiedejulkisuutta kokoamalla yhteen ja tiedottamalla alan ilmiöistä, tapahtumista ja julkaisuista. Portaaliin kuuluu humanistisen alan lähde- ja tutkimusaineistojen tietokantoja, verkko-opetuspalveluja sekä uutis- ja keskustelufoorumeita. Lisäksi portaalista löytyy Agricolan tietosanomat -verkkolehti, tieteellisten verkkolehtien ja blogien seurantasivut sekä hankalasti löydettävien dokumenttien digitoimiseen ja ajankohtaisiin humanistisen alan ilmiöihin keskittyvä julkaisusarja. Agricola – Suomen humanistiverkko julkaisee myös kirja-arvosteluita sekä vertaisarvioitua verkkojulkaisua Ennen ja nyt, jonka toimituskunnassa Onnela on vaikuttanut aktiivisesti.

Tapio Onnelan panos avoimen julkaisemisen edistäjänä ja toteuttajana on ollut ainutlaatuinen Suomessa: yli neljännesvuosisadan pituinen yhteistyö monien tahojen kanssa on mahdollistanut valtakunnallisen portaalin kehittymisen, jolla on myös kansainvälistä yhteistoimintaa.

Onnela palkittiin portaalin toimivuuden ja monipuolisuuden eteen tekemästään pitkäaikaisesta työstä. Portaalin vastaavana päätoimittajana Onnela on ollut keskeinen henkilö siinä, että humanistiverkko on kehittynyt monipuoliseksi ja sisällöltään rikkaaksi portaaliksi, jossa on tuettu avointa julkaisemisesta systemaattisesti ja pitkäjänteisesti. Palkintosumma on 5 000 euroa.

Miesoletettu henkilö, vaalea paita päällään.

Tapio Onnela palkittiin elämäntyöstään Agricola – Suomen humanistiverkossa. Kuva: Maria Vasenkari.

Onnela toivoo Agricolan olevan tulevaisuudessakin humanistisen alan kokoava voima

”Kun Agricolaa 1990-luvun puolivälissä perustettiin, yliopistojen kolmatta tehtävää eli yhteiskunnallista vuorovaikutusta ei vielä ollut mainittu yliopistolaissa. Humanistit olivat kuitenkin aivan ensimmäisten joukossa hyödyntämässä internetin mahdollisuuksia humanistisen julkisuuden kasvattamisessa, ja olen ylpeä, että olen saanut olla siinä mukana”, Onnela kertoo Agricolan taustasta.

Onnela pitää tärkeänä, että jatkossakin Agricola voisi olla humanistien ja humanististen tieteiden kokoava voima.

”Netin merkitys tiedonvälityksen ja kommunikoinnin alustana on voimistunut mittasuhteisiin, joista 1990-luvulla oli vain aavistuksia. Tästä on seurannut myös pirstaloitumista, joka tuntuu vain kiihtyvän. Kanavia, julkaisuja ja teknologioita tulee jatkuvasti lisää, mikä voi olla uhka humanistisen alan julkisuudelle. Agricolan tehtävänä on ollut koota pirstaleita yhteen. Uskon, että humanististen mediasisältöjen kuratoinnille, olennaisen seulomiselle epäolennaisesta, voi olla tulevaisuudessa entistä enemmänkin tarvetta ja kysyntää.”

Alfred Kordelinin säätiö on yksityinen yleishyödyllinen apurahasäätiö, joka tukee tiedettä ja kulttuuria vuosittain noin viidellä miljoonalla eurolla. Tieteellisten seurain valtuuskunnan 100-vuotisrahasto on yksi kuudestatoista Kordelinin säätiön kaupunki- ja kohderahastosta. Rahaston tarkoituksena on tukea tieteen tulosten merkityksen tunnetuksi tekemistä kotimaassa ja kansainvälisesti sekä erilaisten tiedetapahtumien järjestämistä Suomessa. Palkintoa on jaettu vuodesta 2018 alkaen.

Tieteellisten seurain valtuuskunta on merkittävä ja riippumaton asiantuntijaelin tieteenharjoittamista ja tiedepolitiikkaa koskevissa asioissa. Se edistää tieteellisten yhteisöjen yhteistoimintaa, tieteellistä tiedonvälitystä ja julkaisutoimintaa sekä tutkimustiedon tunnetuksi tekemistä ja sen käyttöä yhteiskunnassa. Valtuuskuntaan kuuluu 295 jäsentä, joista 291 on tieteellisiä seuroja ja neljä tiedeakatemioita. Valtuuskunnan jäsenistö edustaa laajaa tieteellistä asiantuntemusta kaikilta tieteenaloilta.

Lisätietoja:

Elina Suominen
TSV:n rahaston asiamies
Hallinnon assistentti
Tieteellisten seurain valtuuskunta
elina.suominen(at)tsv.fi | 044 745 6501