Koronapandemia on vaikuttanut tieteellisten seurojen toimintaan

Uutiset   14.12.2021 11.29   Päivitetty 14.12.2021 11.30

Marraskuussa 2021 TSV toteutti jäsenseuroilleen kyselyn, jonka yksi osuus keskittyi koronavirus-pandemian vaikutuksiin seurojen toimintaan. 

Pandemialla on ollut merkittävä vaikutus yhteiskunnan toimintaan ja tämä koskee myös tieteellisiä seuroja.  Kyselyssä vastaajat saivat valita valmiista vastausvaihtoehdoista seurassaan toteutuneet pandemian aiheuttavat vaikutukset (Kuvio 1). Merkittävimmät muutokset liittyvät seurojen toimintakulttuuriin.

Suurin osa (93 %) vastaajista ilmoitti seuran toiminnan siirtyneen täysin tai osittain virtuaaliseen maailmaan. Seurat ovat joutuneet myös supistamaan toimintaansa, sillä lähes 80 prosenttia vastaajista ilmoitti seuran peruneen jo suunniteltuja tapahtumia. Kolmannes vastaajista oli perunut seuran kokouksia. Kuitenkin yli puolet vastaajista ilmoitti tilaisuuksien osallistujamäärän kasvaneen. Toisaalta noin neljännes ilmoitti osallistujamäärän laskeneen. 

Osa seuroista jakaa jäsenilleen apurahoja ja matkarahoja, joita on jäänyt korona-aikana myöntämättä. Lähes kolmannes vastaajista ilmoitti tulonmenetyksistä korona-aikana. Pandemian vaikutukset julkaisutoimintaan ovat olleet vähäisempiä.

Korona-pandemian vaikutukset tieteellisten seurojen toimintaan, kuvaaja: n. 25 % seuroista on muokannut sääntöjään, noin 10 % seuroista julkaisutoiminta on vaikeutunut ja noin 5 % seuroista julkaisutoiminta on helpottunut.

 

Kuva: TSV.

Avovastuksissa vastaajat saivat omin sanoin selittää korona-ajan vaikutuksia seurojen toimintaan. Uusien toimintamuotojen myötä etätapahtumien järjestämiseen liittyvä osaaminen on seuroissa kasvanut. Verkossa seurat ovat voineet myös toteuttaa tapahtumia, jotka eivät olisi olleet perinteisesti mahdollisia. Esimerkiksi osa seuroista oli kutsunut kansainvälisiä keynote-puhujia etätapahtumiinsa. Virtuaaliset tapahtumat ovatkin jääneet pysyväksi osaksi toimintaa osalle seuroista.

Toisaalta vastaajat kokivat, että etätapahtumat ovat vähentäneet keskustelevuutta ja aiheuttaneet sekaannuksia ja katkoksia tiedonkulussa. Muutamassa vastauksessa nousi myös esiin seuran jäsenmäärän laskeminen ja taloustilanteen heikentyminen.

Kyselyn tulokset ohjaavat TSV:tä kehittämään jäsenseuroille tarjottavia palveluja ja jäsenviestintää

Vastaajilta kysyttiin myös millaista tukea seurat toivovat TSV:ltä uudessa tilanteessa. Tuen tarpeet koskivat koulutusta, resursseja, tiloja sekä yhteisön tukea.

Seurat toivovat koulutusta erityisesti verkko- ja hybriditilaisuuksien järjestämiseen. Myös yleisemmin esimerkiksi sosiaalisen median viestintään toivottiin tukea. Resursseja ja taloudellista tukea toivottiin erityisesti julkaisemiseen ja tapahtumien järjestämiseen. Lahjoitusvaroin ja vapaaehtoisvoimin toimiminen ei mahdollista pitkäjänteistä toimintaa. Seurat, jotka ovat siirtymässä avoimeen julkaisemiseen, tarvitset taloudellista tukea uudessa tilanteessa.

Henkilö kannettavan tietokoneen äärellä.

Kuva: Christin Hume/Unsplas.

Tilat olivat yksi vastauksissa noussut tarve. Remontissa olevaa Tieteiden taloa kaivattiin seurojen kokoontumispaikaksi, mutta seurat myös toivoivat paikkaa, josta striimata verkkotapahtumia. Hybriditilaisuuksien järjestämiseen toivottiin myös teknistä tukea. Erilaisten verkkoalustojen yhteislisenssimahdollisuudet myös kiinnostivat vastaajia.

Yleisesti vastaajat toivoivat TSV:ltä ja seurojen yhteisöltä rohkaisua, kannustusta ja suunnittelutukea tulevaisuuden toiminnan pohtimiseen. Tätä tarkoitusta varten TSV suunnittelee jäsenseuroille yhteistä tapahtumaa ensi syksylle. Lisäksi TSV alkaa kehittämään jäsenviestintäänsä, jotta vuorovaikutus jäsenseurojen, TSV:n henkilöstön ja seurojen välillä mahdollistuisi entistä paremmin.

Pääosa kyselyn kysymyksistä keskittyi tieteellisten seurojen vastuullisen tieteen toimintaan. Näihin liittyvät tulokset julkaistaan TSV:n verkkojulkaisusarjassa ilmestyvässä raportissa kevään 2022 aikana.