Månadens medlemssamfund är Finlands Lärdomshistoriska Samfund

Nyheter   3.5.2018 8.25   Uppdaterad 1.6.2018 10.21

Finlands Lärdomshistoriska Samfund fungerar som ett multidisciplinärt diskussionsforum som strävar att främja idé- och lärdomshistorisk forskning inom olika vetenskaper. Det täcker de olika vetenskapsområdenas, ideologiernas och lärdomens, vetenskapliga institutionernas och vetenskapsfilosofins historia. Samfundet organiserar föredragstillfällen, seminarier och konferenser. Dessutom möts samfundets medlemmar i samband med de traditionella julmötena och vårutflykterna.

Finlands Lärdomshistoriska Samfund grundades år 1966, då fyra olika uppgifter fastslogs. Samfundets målsättning är att väcka och uppehålla intresse för lärdomen, olika vetenskapers och kunskapsområdens samt teknikens historia och utveckling. Samfundet fungerar som en förenande länk mellan representanter för olika vetenskapsområden och erbjuder dem möjligheter till växelverkan samt främjar samarbete dem emellan. Finlands Lärdomshistoriska Samfund främjar lärdomshistorisk forskning i Finland och spridning av lärdomshistoriskt vetande och tänkande bland allmänheten.

Plock ur samfundets verksamhet

Finlands Lärdomshistoriska Samfund firade sin 50-årsfest år 2016. Samfundet ordnade bl.a. Jaakko Suolahti –föreläsningen sin första ordförande och grundande medlem till ära i Ständerhuset 31.3.2016. Som högtidstalare hade inbjudits professor Hasok Chang, ett av dagens internationellt mest kända namnen inom vetenskapshistoria. Professor Changs presentation Putting Science back into History of Science publicerades på Samfundets hemsidor. Samfundets ordförande Cecilia af Forselles öppningstal publicerades som en översikt med rubriken Tieteen kehityksen edistyksellinen saaga” – Suomen Oppihistoriallinen Seura 50 vuotta i Tieteessä tapahtuu -tidskriften (4/2016).

Jaakko-Suolahti-föreläsning i Ständerhuset 2016.

Under Finlands Lärdomshistoriska Samfunds jubileumsår 27.10.2016 ordnade Pehr Kalm 300-års jubileumsseminarium blev en riktig publiksuccé. Kajsaniemi botaniska trädgårds Nylandersal fylldes till sista sittplats. Seminariets föredrag behandlade bl.a. Pehr Kalms växtinsamlingsresor i Nordamerika och Kalms eftermäle i Finland. Vid seminariet talade Finlands Lärdomshistoriska Samfunds ordförande FD Cecilia af Forselles, intendent Henry Väre, universitetslektor Maija Kallinen samt professor Anto Leikola.

Vid Samfundets höstmöte 30.11.2017 hördes FD Jouni Ahmajärvis föredrag Gunnar Landtman: sociolog och engagerad intellektuell. I december 2017 ordnades självständighetens jubileumsårs lillajulmottagning i Nationalbiblioteket, där FD Helena Tyrväinen presenterade Ilmari Krohn – Musiken som livsverk -utställningen.

Finlands Lärdomshistoriska Samfunds medlemmar hade en enastående möjlighet att bekanta sig med Kalm-växter vid Kalm-seminariet 2017.

Växter uppkallade efter Pehr Kalm framme vid samfundets Kalm-seminarium.

Till nästa ordnar Finlands Lärdomshistoriska Samfund ett öppet besök till Kajsaniemi botaniska trädgård 31.5.2018 kl. 17.00. Evenemanget startar i Museibyggnaden där överintendent Henry Väre föreläser under rubriken Botaniska trädgården, från 1600-talet vid Aura å till 2000-talets Kajsaniemi. Efter föreläsningen blir det rundvandring i trädgården och presentation av evolutionsstigen.


Samfundets ordförande öppnar den internationella vetenskapshistoriska konferensen The 26th Baltic Conference in the History of Science 2014 som samfundet ordnat.

Mer information om samfundets verksamhet:

http://www.oppihistoriallinenseura.fi/evenem.htm

https://www.facebook.com/suomenoppihistoriallinenseura/