Tjänster

Vetenskapliga samfundens delegation erbjuder sina medlemssamfund tjänster för förmedling, lagring och produktion av tryckta publikationer, Journal.fi- och Edition.fi-tjänsterna för öppna nätpublikationer, webbtjänster samt skolningar och infotillfällen angående vetenskaplig publikationsverksamhet.

VSD deltar aktivt i utvecklingen av publikationsverksamheten och upprätthåller märket för kollegial granskning som finländska förläggare kan ansöka om för att märka vetenskapliga texter som har genomgått kollegial granskning. VSD upprätthåller också TISCI-förteckningen som samlar finländska vetenskapliga nättidningar.

VSD svarar för de vetenskapliga samfundens försäljningsutställning Vetenskapsbokhandelns, Bytescentralens för vetenskaplig litteratur samt Vetenskapernas hus verksamhet och är huvudarrangör för Vetenskapsdagarna som ordnas vartannat år. VSD utger tidskriften Tieteessä tapahtuu som utkommer med fem nummer per år.

Uppdaterad 27.2.2024 17.40