Understöd

Vetenskapliga samfundens delegation utdelar statsunderstöd för

  • de vetenskapliga samfundens publikationsverksamhet och internationella verksamhet
  • anordnande av internationella konferenser och nationella seminarier
  • anordnande av internationella konferenser och möten inom idrottssektorn.

Klicka på ikonen i anslutning till understöden för närmare beskrivningar, ansökningstider och -anvisningar samt blanketter. Ansökan sker elektroniskt och kräver registrering. Databasen öppnas när ansökningstiden börjar och stängs kl. 23.59 när ansökningstiden gått ut. Teknisk hjälp ges mån-fre kl. 9−16.

Behandling av ansökningar

Efter att ansökningstiden har gått ut behandlar de föredragande ansökningarna och upprättar ett preliminärt beslutsförslag till delegationens understödsutskott. Utskottet lägger fram ett beslutsförslag till delegationens styrelse, som beslutar om beviljandet av understöd. Besluten kan inte överklagas. Man kan kontakta delegationens verksamhetsledare om eventuella fel i förberedelse- och beslutsprocessen.

Bidragsavtal

I det nya ansökningssystemet undertecknas bidragsavtalen elektroniskt.

Användning av beviljat understöd

Bestämmelserna om statsunderstöd definierar användningen av bidraget. Understödet får användas endast för det ändamål som det har beviljats för. Dessutom förutsätter de resp. förordningarna, undervisnings- och kulturministeriet och revisionen, att delegationen övervakar användningen av understöden och får således av understödens mottagare tillräcklig och adekvat information. Om det av redovisningen eller på annat sätt framgår att understödet inte har använts enligt beslutet, delvis eller alls under den tid för vilken det beviljats för, ska den återstående delen av understödet återbetalas.

Ändring av ändamålet och användningstiden

Ändamålet eller användningstiden för understödet för konferenser kan ändras av särskilda skäl. Ändring ska sökas skriftligt före användningstiden av understödet har gått ut, helst genast när en ändring som påverkar användningen av understödet har upptäckts. En ändringsansökan kan inte godkännas efter att användningstiden har gått ut eller redovisningen har levererats. Ansökan skickas per e-post till adressen avustukset@tsv.fi

Förlängning av publikationsstödets användningstid kan sökas senast 31.10 under användningsåret, ifall färdigblivandet av de publikationer som erhållit understöd av vägande skäl fördröjs. Ansökan skickas per e-post till adressen kirsi.siitonen@tsv.fi

Uppdaterad 27.2.2024 17.40