Verksamhet

Vetenskapliga samfundens delegation (VSD) är ett betydande och oberoende sakkunnigorgan i frågor angående forskning och forskningspolitik. Delegationens uppgift är att främja

  • samarbetet mellan vetenskapliga samfund
  • förmedlingen av vetenskaplig information och publikationsverksamhet
  • kännedom om och utnyttjande av forskningsrön i samhället.

VSD:s värden är öppenhet, tillförlitlighet, gemenskap och oberoende. VSD:s vision är ett finländskt vetenskapssamfund som är

  • oavhängigt
  • öppet och internationellt
  • mångfaldigt och livskraftigt
  • synligt, deltagande och inflytelserikt.

Delegationen har 298 medlemmar, varav 294 är vetenskapliga samfund och fyra vetenskapsakademier. Dess medlemmar representerar omfattande vetenskaplig sakkunskap från alla vetenskapsområden. Samfundens medlemmar består av både forskare och vetenskapsintresserade. Det finns sammanlagt ca 260 000 personmedlemmar i samfunden.

VSD får statsunderstöd från undervisnings- och kulturministeriet. VSD beviljar statsunderstöd delegerad av ministeriet för vetenskapliga samfunds publikationsverksamhet och internationell verksamhet samt för organisering av internationella och nationella vetenskapliga konferenser. Därtill erbjuder delegationen medlemssamfunden tjänster angående publikationsverksamhet samt mötes- och seminarieutrymmen i Vetenskapernas hus.

Vetenskapliga samfundens delegation, Forskningsetiska delegationen, Delegationen för informationsspridning och Publikationsforum som fungerar i anslutning till delegationen, bildar tillsammans VSD-gemenskapen. De främjar samarbetet inom vetenskapssamfundet och verkar mångsidigt för att trygga förutsättningarna för god vetenskaplig praxis, vetenskapskommunikation, utnyttjandet av pålitliga forskningsrön och högklassig vetenskaplig publicering.

Uppdaterad 26.4.2024 16.33