Priset Årets vetenskapsbok till Aki Suokko och Rauli Partanen

Årets vetenskapsbok   15.3.2018 9.23   Uppdaterad 15.3.2018 9.24

Priset Årets vetenskapsbok har beviljats Aki Suokko och Rauli Partanen för verket Energian aika. Avain talouskasvuun, hyvinvointiin ja ilmastonmuutokseen (WSOY). Priset är 10 000 euro. Raija Julkunen fick hedersomnämnande (2 500 euro) för nätboken Muuttuvat hyvinvointivaltiot. Eurooppalaiset hyvinvointivaltiot reformoitavina (SoPhi).

Syftet med Årets vetenskapsbok-priset är att lyfta fram förtjänstfull forskningslitteratur. Med priset vill forskare uppmuntras att publicera högklassiga vetenskapliga verk på finska eller svenska. I prisjuryn år 2017 satt docent Markku Ihonen, docent Tuija Parvikko och kansler emeritus Kari Raivio. Som sekreterare för juryn fungerade Vetenskapliga samfundens delegations informationschef Ilari Hetemäki. Det årligen utdelade priset beviljas av Vetenskapliga samfundens delegation och Förbundet för vetenskapspublicering i Finland, som bekostar priset.

Årets vetenskapsbok-priset beviljas en föregående år utgiven finländsk vetenskapsbok. Priset har utdelats från och med år 1989. Kriterier för Årets vetenskapsbok är ämnets intresse och betydelse, innehållets vetenskapliga vikt samt verkets litterära meriter. Vetenskapsboken måste grunda sig på forskning, berätta om forskningens resultat på ett förståeligt sätt och ge läsaren möjlighet att granska skribentens påståenden och slutsatser.

Prisjuryn satte sig in i ungefär sextio år 2017 utkomna vetenskapliga verk. Mängden bestod av monografier, rapporter, allmänna översikter och synteser samt populariseringar av tidigare forskning. Såsom föregående år var humanistisk forskning – speciellt historievetenskap – och samhällsforskning välrepresenterade. Juryn ansåg den allmänna nivån vara bra, men en topp av knappt tio verk urskildes rätt klart.

Prisnämndens motiveringar


Aki Suokko och Rauli Partanen: Energian aika. Avain talouskasvuun, hyvinvointiin ja ilmastonmuutokseen (WSOY 2017). Årets vetenskapsbok 2017

Energian aika är analytisk, noga argumenterande och realistisk, men också en innovativ och inspirerande presentation om vår planets största utmaningar. Samhället måste göra svåra val och kompromisser för att klara ut så kallade eländiga problem. Den enda hållbara grunden är mångsidig utforskad kunskap. Mycket av denna kunskap har samlats i verket i begriplig form. Sakens viktighet och aktualitet kan inte nog betonas.

Aki Suokko och Rauli Partanen visar vad den rådande uppfattningen om tvånget till ekonomisk tillväxt betyder för energiförbrukning och -produktion. När välfärd eftersträvas främst genom ekonomisk tillväxt, ökar också miljöskadorna. Välfärd förutsätter ändå inte ökad energiförbrukning, och målet ska vara en etiskt och miljömässigt hållbar ökning av välfärd och rättvisa.

I bokens undertitel nämnda ekonomisk tillväxt, välfärd och klimatförändring är beroende av varandra, men huvudtiteln accentuerar den avgörande rollen av tillgång på och produktionssätt av energi. De fossila bränslens skador inses allmänt, men verket tar också upp alternativens betydliga problem.

Finlands regering betonar förnybar energi, särskilt bioekonomi, men med svagt kunskapsunderlag. Varje politiker och beslutsfattare borde läsa Suokkos och Partanens bok. Den får en att tänka på stora saker men erbjuder också tankematerial med grund i utforskad kunskap.

Aki Suokko är filosofie doktor, diplomingenjör och Rauli Partanen facklitterär författare.


Raija Julkunen: Muuttuvat hyvinvointivaltiot. Eurooppalaiset hyvinvointivaltiot reformoitavina (SoPhi, nätpublikation). Hedersomnämnande

Också välfärdssamhället, dess tillstånd och framtid är stora saker. Raija Julkunens bok Muuttuvat hyvinvointivaltiot erbjuder en erfaren forskares av välfärdssamhället syntes över de västeuropeiska välfärdssamhällens utveckling och reformer. Boken avslutar trilogin vars tidigare delar är år 2008 utkomna Uuden työn paradoksit och år 2010 utkomna Sukupuolen järjestykset ja tasa-arvon paradoksit.

Julkunen har en speciell förmåga att granska ett politiskt och teoretiskt kontroversiellt ämne sansat baserande på ett omfattande forskningsmaterial. Bokens meddelande är att välfärdssamhället trots åtskilliga försök inte har kunnat skrotas, men den har genomgått upprepade reformer. Fast det i verket finns ett starkt kritiskt etos, proklamerar inte texten utan argumenterar vetenskapligt men läsarvänligt om komplexa fenomen. Julkunens bok är också kulmen för ett mycket framstående livsverk.

Raija Julkunen är docent och lektor emerita i samhällspolitik vid Jyväskylä universitet.


Tilläggsinformation:

Ilari Hetemäki
Informationschef
Vetenskapliga samfundens delegation
tfn 050 363 4416, e-post: ilari.hetemaki@tsv.fi