VSD:s Kordelins vetenskapspris till Sällskapet för europeisk filosofi

Meddelanden   23.3.2018 11.18   Uppdaterad 23.3.2018 11.36

VSD:s Kordelins vetenskapspris, som delades ut för första gången, beviljades Sällskapet för europeisk filosofi för aktivt främjande av vetenskap och vetenskapligt föreningsarbete. Med priset som delas ur Alfred Kordelins stiftelses Vetenskapliga samfundens delegations 100-årsfond vill de vetenskapliga samfunden ges erkännande. Priset utdelas i fortsättningen årligen, den utdelade summans storlek kan variera i enlighet med fondens avkastning.

VSD:s Kordelins vetenskapspris är riktat till vetenskapliga samfund eller samfundaktiva, som har visat särskild förtjänstfullhet i ordnande av vetenskapsevenemang, främjande av öppen publicering, vetenskapskommunikation eller synliggörande av de vetenskapliga samfundens verksamhet. Sällskapet för europeisk filosofi har verkat på ett exemplariskt sätt i alla dessa delområden.

Sällskapet för europeisk filosofi hör till pionjärerna beträffande öppen publicering i Finland. Alla kollegialt granskade artiklar i sällskapets tidskrift niin & näin publiceras öppet på nätet samtidigt med utgivningen av det nya numret. Hela tidskriften publiceras på nätet med två års embargo. Också i samfundets niin & näin-bokserie har publicerats verk som är fritt tillgängliga. Den av sällskapet upprätthållna portalen filosofia.fi är helt baserad på öppen publicering.

Sällskapet för europeisk filosofi och dess aktiva medlemmar har deltagit i samhällelig debatt i media, ordnat kurser i facklitterärt skrivande samt uppträtt och föreläst i många vetenskaps- och kulturevenemang. Samfundet ordnar också regelbundet vetenskapsevenemang för den stora allmänheten, vuxna och barn.

Vinnaren av VSD:s Kordelins vetenskapspris väljs av en priskommitté med representanter från Vetenskapliga samfundens delegation och Alfred Kordelins stiftelse.

Tilläggsinformation:

Jaakko Belt
huvudredaktör, niin & näin
paatoimittaja@netn.fi / 040 592 6971

Erik Båsk
verkställande direktör
Alfred Kordelins stiftelse
erik.bask@kordelin.fi / 040 8258071


Alfred Kordelins stiftelse är en av Finlands äldsta finskspråkiga kulturstiftelser. Den har utdelat stipendier oavbrutet från år 1920. År 2018 delar stiftelsen sammanlagt ca 5 miljoner euro i stipendier. Vetenskapliga samfundens delegations hundraårsjubileumsfond är en av femton av Alfred Kordelins stiftelses särfonder.