Generalsekreterare Janne Pölönen har valts till medlem i styrgruppen för koalitionen för forskningsbedömning CoARA

Nyheter   2.2.2024 10.31   Uppdaterad 16.4.2024 9.51

Janne Pölönen.

Bild: VSD

De vid CoARAs generalförsamling valda medlemmarna har inlett sin verksamhetsperiod 15.12.2023. CoARAs finska avdelning, som VSD koordinerar, startar sin verksamhet i början av året.

Den internationella koalitionen för att utveckla bedömning av forskning Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA) främjar mångfald, öppenhet och jämlikhet i forskning och forskningsbedömning. Målet är att förstärka vetenskapens och forskningens kvalitet och genomslag.

Publikationsforumets, som verkar vid Vetenskapliga samfundens delegation (VSD), generalsekreterare Janne Pölönen valdes till medlem i CoARAs styrgrupp vid koalitionens generalförsamling i december tillsammans med fyra andra medlemmar. Dessutom fortsätter sex vid det konstituerande mötet valda medlemmar i styrgruppen.

”Finland är en föregångare i främjandet av ansvarsfull utvärdering. Medlemskapet i CoARAs styrgrupp ökar internationell synlighet och interaktion i arbetet som görs i Finland. Den år 2020 publicerade rekommendationen God praxis inom utvärdering av forskare, som utarbetades under ledning av VSD i ett brett samarbete med vetenskaps-, forsknings- och forskarsamfund, är en av de första nationella rekommendationerna för ansvarsfull utvärdering i världen”, berättar Pölönen.

VSD undertecknade i september 2022 det internationella avtalet som främjar förnyandet av forskningsutvärdering (avtalet Agreement on reforming research assessment, på engelska) och gick med i den internationella koalitionen som vidareutvecklar bedömning av forskning. Avtalet publicerades av Science Europe, som representerar europeiska forskningsfinansiärer, och för verkställandet av avtalet ansvarar undertecknarna av avtalet, alltså CoARA-konsortiet. Undertecknarna är över 600, bland vilka finns 35 finländska organisationer.

Undertecknarna har förbundit sig att före juni år 2024 (eller efter ett år från undertecknandet av avtalet) lägga fram en plan för granskning och utveckling av sin organisations bedömningskriterier, verktyg och processer samt genomföra bedömningsreformer före utgången av år 2027. Som stöd för utvecklandet av utvärderingsarbetet har arbetsgrupper grundats i CoARA, i sex av vilka Vetenskapliga samfundens delegation varit aktivt med från och med år 2023. Dessutom har nya arbetsgrupper godkänts i slutåret 2023, i flera av vilka också VSD är med.

Dessutom koordinerar VSD verksamheten av CoARAs nationella avdelning i Finland, vars ansökan CoARAs styrgrupp godkände i december 2023.

”Den nyligen godkända nationella avdelningen stöder CoARAs medlemmar i verkställandet av avtalets förbindelser på nationell nivå. Den nationella avdelningen kan börja sin verksamhet i början av år 2024, och med för tillfället är alla CoARAs finländska organisationer”, berättar Anna-Kaisa Hyrkkänen, som verkade som koordinator för ansvarsfull utvärdering fram till 31.12.2023.

Såväl CoARAs finländska nya medlemmar som aktörer utanför CoARA är välkomna med i den nationella avdelningens verksamhet. Mer information om den nationella avdelningens verksamhet kommer inom kort.

VSD:s medlemmar är vetenskapliga samfund som förenar forskare och sakkunniga inom alla finländska forskningsorganisationer och olika samhällssektorer. På hösten 2022 publicerade VSD utredningen Vem hör till vetenskapliga samfund, enligt vilken merparten av samfundens medlemmar anser sitt samfunds viktigaste uppgift vara främjandet av öppen vetenskap, god vetenskaplig praxis och ansvarsfull utvärdering. De vetenskapsspecifika gemenskaper och nätverk som samfunden bildar kan även vara en kraft i förnyandet av utvärderingen.

Läs mera: