Månadens medlemssamfund är Societas pro Fauna et Flora Fennica

Nyheter   2.6.2021 8.00   Uppdaterad 1.7.2021 12.41

Societas pro Fauna et Flora Fennica (”Societas”) är Finlands äldsta vetenskapliga sällskap. Sällskapet grundades den 1 november år 1821 av professor Carl Reinhold Sahlberg tillsammans med några andra naturforskare. Som främsta mål sattes att främja den finländska zoologiska och botaniska forskningen.

Sällskapets verksamhet flyttades från Åbo till Helsingfors efter Åbo brand år 1827. Societas botaniska och zoologiska samlingar hade förstörts i branden och insamlandet måste därför återupptas från början. År 1858 förenades Societas naturvetenskapliga samlingar med Helsingfors universitets samlingar.

Under 1800-talet blev Societas en viktig aktör inom den zoologiska och botaniska forskningen i Finland. Sällskapets verksamhet sträckte sig även delvis utanför landets gränser, till exempel till Kolahalvön, till vilken Societas lät sända en forskningsexpedition år 1887. Societas har även haft en central roll vid myntandet av begreppet ”Fennoskandien”. Med Fennoskandia avses det naturgeografiska område som omfattar Skandinaviska halvön och Finland samt Kolahalvön och Karelen.

Närbild på maskrosblad.
Bilden som föreställer maskrosblad är ur Alvar Palmgrens artikel ”Bidrag till kännedomen om Ålands vegetation och flora. I. Taraxaca.”, som publicerades i serien Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica år 1910 (årg. 34, nr 1, s. 1–53).

Sällskapet bedriver vetenskaplig publikationsverksamhet

Officiellt är Societas tvåspråkigt. Vid sällskapets praktiska verksamhet har svenskan traditionellt haft en starkare ställning. Allt sedan år 1916 har Societas årsberättelse publicerats både på svenska och på finska. Societas egna vetenskapliga serie har utkommit sedan 1848. Dess nuvarande namn är Memoranda Societas pro Fauna et Flora Fennica. Sedan år 2015 utkommer serien endast i elektronisk form och artiklarna kan fritt läsas enligt open access-principen.

Pärmbild på publikationen.
Pärmbild på Societas publikationsserie Memoranda Societatis pro Fauna et Flora Fennica från år 2021.

Sällskapet medverkar även i utgivandet av de vetenskapliga serierna Annales Botanici Fennici och Annales Zoologici Fennici samt monografiserierna Acta Botanica Fennica och Acta Zoologica Fennica. Sedan år 1964 har Societas upprätthållit Nåtö biologiska station på Åland.

Sällskapet har aktiv vetenskaplig verksamhet

Under de senaste årtiondena har tyngdpunkten för Societas verksamhet förskjutits från tidigare nästan ren zoologi och botanik mot forskning kring ekologiska interaktioner och populationer samt naturskydd. Till sällskapets verksamhet hör förutom månads- och årsmöten även skilda symposier och exkursioner. Societas beviljar årligen tiotals stipendier för doktorander och graduister, och speciellt för de sistnämnda är sällskapet en av de viktigaste forskningsfinansiärerna.

Societas pro Fauna et Flora Fennica har i dag ca 1100 medlemmar. Som sällskapets ordförande fungerar docent Mikael von Numers och som sekreterare FD Henry Pihlström. von Numers har varit Societas pro Fauna et Flora Fennicas ordförande sedan år 2015 och Pihlström sekreterare sedan år 2012.

Text: Mikael von Numers och Henry Pihlström
Sällskapets logo.