Priset Årets vetenskapsbok till Seppo Hentilä

Nyheter   11.1.2019 9.10   Uppdaterad 4.8.2020 12.54

Priset Årets vetenskapsbok har beviljats Seppo Hentilä för verket Pitkät varjot. Muistamisen historia ja politiikka (Siltala). Priset är 10 000 euro. Tuomas Aivelo fick hedersomnämnande (2 500 euro) för sin bok Loputtomat loiset (LIKE).

Priset Årets vetenskapsbok beviljas en förtjänstfull vetenskapsbok. Med priset vill forskare uppmuntras att publicera högklassiga vetenskapliga verk på finska eller svenska. I prisjuryn år 2018 satt hjärnforskare Minna Huotilainen, forskare i samhällspolitik Ullamaija Seppälä och historiker Kari Teräs. Som sekreterare för juryn fungerade Vetenskapliga samfundens delegations publikationschef Sami Syrjämäki. Priset beviljas av Vetenskapliga samfundens delegation och Förbundet för vetenskapspublicering i Finland, som bekostar priset genom upphovsrättsersättningar från Kopiosto.

Årets vetenskapsbok-priset beviljades för första gången år 1989. Kriterier för Årets vetenskapsbok är ämnets dragningskraft och betydelse, innehållets vetenskapliga vikt samt verkets litterära meriter. Vetenskapsboken måste grunda sig på forskning, berätta om forskningens resultat på ett flytande sätt och ge läsaren möjlighet att granska skribentens påståenden. Prisjuryn satte sig in i ungefär femtio år 2018 utkomna vetenskapliga verk, bland annat monografier, artikelsamlingar, referentgranskade forskningar och populariseringar av tidigare forskning.

Prisnämndens motiveringar

Seppo Hentilä, Pitkät varjot. Muistamisen historia ja politiikka (Siltala 2018). Årets vetenskapsbok 2018

Händelserna under inbördeskriget år 1918 och dess efterspel har forskats mycket, men ännu finns det mycket att göra inom detta ämne. Det har också funnits ett stort behov för forskning som sätter sig in i hur upplevelser från inbördeskriget har närvarit i det finländska samhället och avsatt sina spår i det. Seppo Hentilä har tagit tag i detta i sin forskning Pitkät varjot. Muistamisen historia ja politiikka, i vilken han går på djupet med temat ur ett historiepolitiskt perspektiv. Relevanta i historiepolitisk forskning är intressen och mål som styr bruket av historia, vilka formas och verkställs medvetet. I sin forskning tolkar Hentilä minneskamper om erfarenheterna från året 1918 ur det bredare perspektivet Finlands politiska historia. På detta vis får han fram uppställningens i inbördeskriget, motsättningen mellan de röda och de vita, fortbestånd i det finländska samhället och kan på ett övertygande sätt framföra dess förmildrande – och stundvis åter tillspetsande – villkor.

Styrkan i Hentiläs verk ligger i ett suveränt behärskande av Finlands politiska historia: de olika nyanserna i inbördeskrigets långa skugga får en övertygande samt på ett medryckande sätt skriven tolkning. Förutom en politisk och kulturell minneskamp granskar Hentilä mångsidigt tidigare historieforskning om inbördeskriget, som han lyckas ta kritisk distans till men även göra rättvisa åt. Hentiläs verk är en bok som väntade på att bli skriven och placerar sig som en del i serien forskningar som behandlar inbördeskriget. Seppo Hentilä är professor emeritus i politisk historia vid Helsingfors universitet.

Seppo Hentilä med blommor och diplom.

Pärmarna på de vinnande verken.
Seppo Hentilä, Pitkät varjot. Muistamisen historia ja politiikka (Siltala 2018). Årets vetenskapsbok 2018. Fotograf: Jari Loisa.

Tuomas Aivelo, Loputtomat loiset (LIKE 2018). Hedersomnämnande

Tuomas Aivelos bok Loputtomat loiset lyfter, på för ett verk som populariserar forskning ovanligt sätt, livfullt och konkret fram hur kunskapsområdets forskningsdata blir till. I sin bok skildrar Aivelo fältarbete och metoder genom sina egna forskningsprojekt och binder dem skickligt samman med bredare vetenskapliga diskussioner. Loputtomat loiset behandlar ett aktuellt ämne kopplande ett naturvetenskapligt närmandesätt ihop med historiska händelser på ett intressant sätt. Aivelo får parasiter att förefalla som nästan sympatiska varelser genom att göra deras roll och betydelse förståelig.

Tuomas Aivelo med blommor och diplom.
Tuomas Aivelo, Loputtomat loiset (LIKE 2018). Hedersomnämnande. Fotograf: Jari Loisa.

Tilläggsinformation

Sami Syrjämäki
Publikationschef
Vetenskapliga samfundens delegation
tfn (09) 228 69 229, e-post: sami.syrjamaki@tsv.fi