Internationella konferenser och nationella seminarier

VSD förmedlar det statsunderstöd som fås från undervisnings- och kulturministeriet för anordnandet av internationella konferenser och nationella seminarier. Stödet är bundet till Veikkaus spelverksamhets avkastning och det kan beviljas för tre år.

Främst prioriterade är de internationella vetenskapliga organisationernas återkommande konferenser, vilka finländarna i sin egen tur anordnar i Finland. En betydande del av utgifterna bör täckas med deltagandeavgifterna. I undantagsfall kan, beroende på prövning, också annan egen finansiering godkännas. I så fall måste ansökaren tydligt visa den andra finansieringen, om vars användande anordnarna får bestämma. Uppmärksamhet bör särskilt fästas vid budgetens balans. Med understödet kan man högst täcka 30 % av utgifterna och finansieringsandelen som kommer från statens håll får inte i sin helhet överskrida 30 %.

Understödet beviljas endast för evenemang som anordnas i Finland. Undantag är de konferenser och seminarier som anordnas i samband med Finlands kultur- och vetenskapsinstitut.

Ansökningstider

Årligen ordnas två ansökningar: de följande ansökningstiderna är 1.-31.10.2021 och 1.-28.2.2022. Konferensunderstöd kan beviljas för tre år.  Beslut fattas i början av februari 2022 och i maj 2022.

Mer information

Georg Strien: tfn (09) 228 69 238, e-post: avustukset(at)tsv.fi

Uppdaterad 13.4.2021 16.47