VSD:s Kordelins vetenskapspris beviljades år 2019 till Astronomiska föreningen Ursa samt Sällskapets för framtidsstudier volontär Matti Leskinen

Meddelanden   24.9.2019 10.19   Uppdaterad 3.8.2020 11.30

Vetenskapliga samfundens delegations (VSD) Kordelins vetenskapspris utdelades 23.9 på VSD:s 120-års jubileumsmottagning i Vetenskapernas hus.

VSD:s priskommitté beviljade Astronomiska föreningen Ursa rf VSD:s Kordelins vetenskapspris. Priskommittén motiverade sitt beslut med att föreningens verksamhetsformer är mångsidiga och intresserar speciellt den stora allmänheten. Föreningen utger årligen flera vetenskapliga och populärvetenskapliga publikationer inom astronomi och närliggande discipliner. Föreningen ordnar också publikevenemang, temadagar, kurser för barn och unga, upprätthåller observationstjänsten Taivaanvahti samt besöker bland annat skolor med ett flyttbart planetarium. Föreningen har cirka 18 000 medlemmar, och ett brett samarbetsnätverk bestående av föreningar inom området som verkar runtom i Finland. Prissumman är 10 000 euro.

Priskommittén belönade Matti Leskinen som engagerat arbetat frivilligt för Sällskapet för framtidsstudier i ett tjugotal år. Han har deltagit i ordnandet av Sällskapets för framtidsstudier evenemang och möten samt modererat öppen elektronisk interaktion på Tutuhesa-listan, som har cirka 400 prenumeranter. Leskinen har aktivt publicerat sammanställningar av sällskapets evenemang och andra aktiviteter samt förmedlat information om andra aktörers tillställningar. Prissumman är 5 000 euro.

VSD:s Kordelins vetenskapspris är riktat till ett vetenskapligt samfund eller en samfundsaktiv, som har visat särskild förtjänstfullhet i ordnande av vetenskapsevenemang, främjande av öppen publicering, vetenskapskommunikation eller synliggörande av de vetenskapliga samfundens verksamhet. Priset delas ut årligen ur Alfred Kordelins stiftelses Vetenskapliga samfundens delegations 100-årsfond, och vinnaren av VSD:s Kordelins vetenskapspris väljs av en priskommitté med representanter från VSD och Alfred Kordelins stiftelse.

Tilläggsinformation

Lea Ryynänen-Karjalainen
VSD:s verksamhetsledare, priskommitténs representant
(09) 228 69 222 | lea.ryynanen-karjalainen(at)tsv.fi