Månadens medlemssamfund är Luther-Agricola-sällskapet

Nyheter   5.5.2020 15.14   Uppdaterad 3.8.2020 8.50

Luther-Agricola-sällskapet är ett unikt samfund inom den finländska teologin. Det utger finländsk teologisk forskning på engelska och tyska, och fungerar som en länk mellan det finländska och internationella teologisamfundet. Sällskapets syfte är att stöda speciellt forskning kring reformationen och det teologiska och kyrkliga arvet därav. Det lilla vetenskapliga samfundets historia är full av spännande vändningar.

I Luther-Agricola-sällskapets (LAS) färgrika historia hittas märkliga och rentav tvivelaktiga skeden. Ursprungligen grundades LAS år 1940 för att främja det tysk-finländska kulturutbytet inom teologin. I praktiken har grundandet sannolikt sammanhängt med det tredje rikets strävanden att bygga ett alliansförhållande med Finland. En klarare bild av sällskapets början förblir ändå höljd i dunkel, för när begynnelseskedets protokoll letades i slutet av förra århundradet syntes de inte längre existera. Förmodligen har de förstörts då tiderna och attityderna ändrats.

Ett annat spännande kapitel i sällskapets historia var när det i slutet av 2000-talets första årtionde kom fram att Leuvens universitets dåvarande professor i filosofi Martin W.F. Stone hade plagierat Ilkka Kantolas doktorsavhandling som publicerats i sällskapets serie. Utredningsarbetet ledde slutligen till en skandal som skakade områdets forskargemenskap och professorns i fråga avgång. Trots sin sorglighet stärkte fallet förtroendet till att även ett förlag har möjlighet att kämpa för god vetenskaplig praxis.

Internationell publikationsverksamhet i centrum av verksamheten

Dagens Luther-Agricola-sällskapet har som mål att publicera internationellt betydande systematisk teologi, och sällskapet utger årligen en eller två böcker. På 1990-talet tog sällskapet till vara Finska samfundets för missiologi och ekumenik, som avslutat sin verksamhet, publikationsserie (Studia missiologica et oecumenica Fennica). Med missiologi avses studiet av kristlig missionsverksamhet och med ekumenik studiet av kristliga kyrkors samarbete. Idag utger sällskapet två vetenskapliga serier: Schriften der Luther-Agrigola-Gesellschaft och Studia missiologica et oecumenica Fennica.

Verken som sällskapet utger analyserar dragen i det teologiska tänkandet efter reformationen. Under LAS:s historia har också medeltidens filosofi och teologi samt den ekumeniska rörelsen, som strävade efter att främja olika kristna kyrkors och konfessionella samfunds samarbete och strävanden efter en närmare förbindelse, kommit att bli tyngdpunkter i forskningen.

Esko Valtaoja intervjuar Lauri T. Jäntti vid ett bord på bokmässan.
Esko Valtaoja (till vänster) intervjuar Lauri T. Jäntti om hans nyligen publicerade doktorsavhandling på Helsingfors bokmässa 2017. Bild: Juha Leinonen.

Då och då vill internationella förlag distribuera verk som ursprungligen utgetts i sällskapets serie vidare. Begäran har gällt både enskilda artiklar utgivna i samlingsverk och hela böcker. Till exempel har översättningsrätt till Tuomo Mannermaas bok In ipsa fide Christus adest (sv. I själva tron är Kristus närvarande) beviljats till italienska, och just nu finslipar sällskapet ett avtal med ett amerikanskt förlag om utgivningen av en andra upplaga av det slutsålda verket Luther as Nominalist.

En del av böckerna som utgetts i sällskapets serie har varit internationellt väldigt betydande. Särskilt Tuomo Mannermaas Lutherforskning skapade ett nytt paradigm inom den internationella Lutherforskningen, som väckte en stark (mot)reaktion i Tyskland och förtjusning i Amerika.

LAS fungerade som en central utgivare av resultaten av Mannermaas forskningsprojekt. LAS publicerade under åren många böcker angående projektet, såsom två skilda verk av Lutherforskningens nordiska nätverk (de två mellersta i listan) samt en festskrift till ära av Mannermaa (sist i listan):

  • Nordiskt forum för studiet av Luther och luthersk teologi (1993)
  • Luthers Auseinandersetzung mit Erasmus von Rotterdam (1995)
  • Unio. Gott und mensch in der nachreformatorischen Theologie (1996)
  • Caritas Dei: Beiträge zum Verständnis Luthers und der gegenwärtigen Ökumene (1997)

För finländska forskare, studerande och annars av systematisk teologi intresserade personer erbjuder medlemskap i sällskapet en möjlighet att följa områdets nyaste vetenskapliga forskning. Som medlem får man årligen en bok utgiven av sällskapet, och eftersom speciellt studerandemedlemskap är mycket förmånligt, är medlemskap ett bra sätt att utöka sitt eget bibliotek.

LAS:s publikationers framtid är digital

I framtiden möter sällskapet samma utmaningar som övriga förlagsbranschen. Den minskande försäljningen av fysiska böcker minskar ändå inte betydelsen av vetenskaplig forskning, snarare tvärtom. Sällskapet tar steg för att svara på vetenskapssamfundets föränderliga behov. Ett av dem är ett digitaliseringsprojekt som genomförs år 2020, genom vilken slutsålda böcker åter finns alla till hands. En annan förnyelse är Forskningsdagarna i teologi och religion som ordnas i samarbete med andra teologiska samfund och som samlar hela området till ett gemensamt evenemang och stöder brainstorming över ämnesgränserna.

Luther-Agricola-sällskapet fyller 80 år i år och önskar alla intresserade varmt välkomna med i verksamheten! Medlemsavgiften för studerande är 12 euro och för andra 25 euro per år. Mer information om medlemskapet ger sällskapets sekreterare vars e-postadress är agricola-soc(at)helsinki.fi. Luther-Agricola-sällskapet kan också följas på Facebook.