Månadens medlemssamfund är Sällskapet för queerforskning i Finland SQS

Nyheter   10.1.2020 15.38   Uppdaterad 3.8.2020 9.30

Suomen Queer-tutkimuksen seura ­– Sällskapet för queerforskning i Finland r.y. firade sin 15-årsdag i juni 2019. Sällskapet främjar kritisk forskning om könens och sexualiteternas samhälleliga och kulturliga formning. Queerforskare granskar till exempel majoritets- och minoritetssexualiteters maktrelationer och könens mångfald.

Queerforskning är multidisciplinärt och tvärvetenskapligt. Det görs inom till exempel antropologi, litteraturvetenskap, konsthistoria, medieforskning, filosofi och sociologi. Forskare inom olika områden samarbetar och är mycket nätverkade sinsemellan. En utmaning för forskningen just nu är den snabba ändringen och förnyandet av terminologin beträffande könen och sexualiteter. Ännu några årtionden sedan fokuserades i hög grad på homo- och heterosexualitet och deras förhållanden. Nu begrundas till exempel också de trans- och interkönades samhälleliga position, samt intergenders möjligheter. Likaledes intresserar posthumanistiska frågor queerforskare: all queerforskning är inte längre nödvändigtvis människocentrerad, och också människans inverkan på sin omgivning måste tas i beaktande.

Forskningsområdets egen namngivning ansluter också till terminologin. Låneordet queer har översatts till finska ombytligt till exempel med orden pervo, kumma (konstig) och outo (underlig). Forskarna har skrivit om till exempel icke-heterosexuell pervobarndom, konstiga reklambilder och underlig släktskap. Med finska motsvarigheter har eftersträvats samma som med användningen av queer i engelskan: att inta ett tidigare på ett negativt sätt använt ord och ändra dess betydelse. Ändå har också låneordet stått på sig i forskningsbruk. Queerforskning görs på olika håll i Finland. Sällskapets styrelses hemvist var först vid Helsingfors universitet. På 2010-talet har sällskapet letts från Åbo. Som ordförande för SQS:s styrelse verkar Salla Aldrin Salskov (Helsingfors universitet, Åbo Akademi), som viceordförande Tiia Sudenkaarne (Åbo universitet) och som sekreterare Eetu Kejonen (Åbo Akademi). Du kan läsa mera om sällskapets styrelse på samfundets webbsida.

SQS utger en referentgranskad tidskrift och ordnar evenemang

Sällskapet utger den referentgranskade tidskriften SQS som redan från början år 2006 varit en öppen webbpublikation. Tidskriften är det lilla sällskapets stolthet och där publiceras texter på tre språk: finska, svenska och engelska. Tidskriften har också presenterat bildkonst med kön och sexualitet som teman. Tidskriftens huvudredaktion fanns de första åren vid Uleåborgs universitet, och har sedermera cirkulerat. År 2019 hade tidskriften tre chefredaktörer: från Lapplands och Helsingfors universitet samt Åbo Akademi. På forskningspublicering har satsats genom att träna forskarstuderanden i akademiskt skrivande.

Pärmbild på tidskriften SQS.
Pärmbild på det nyaste numret av SQS. Tidskriften publiceras i januari och kan läsas i journal.fi-portalen. Bild: Kari Soinio.

SQS ordnar konferenser och andra evenemang som lyfter fram queerforskning. I Åbo ordnas regelbundet riksomfattande queerforskningsdagar som förverkligats tillsammans med genusforskningens ämnen vid Åbo universitet och Åbo Akademi. De senaste Queer Shepards – Pervot Paimenet-dagarnas tema på hösten 2019 var queer religionsforskning, och International Association for the Study of Religion and Gender IARG var utländsk samarbetspartner. Av den internationella verksamheten kan nämnas även evenemanget Queer Futurities, Today: Utopias and Beyond in Queer Theory som ordnades i samarbete med Finlandsinstitutet i Tyskland i Berlin år 2009. Helsingfors universitets Think Corner-diskussionerna åren 2018-2019 har populariserat queerforskning för den bredare publiken.

En person ser på utställningsbilder på forskningsdagarna i Åbo 2019.
Queer Sheperds/Pervot paimenet-forskningsdagarna som ordnades på hösten 2019 vid Åbo Akademi satte sig in i religionsforskning ur queerperspektiv. Bild: Anna Haapalainen.

Som medlem av SQS stöder du queerforskning i Finland

SQS:s medlemmar är med och stöder forskning som har betydliga samhälleliga verkan. Sedan 1990-talet har det till exempel i media alltmer börjats behandla frågor beträffande olika sexualiteter. Heterosexualitetens normposition har tydligt ifrågasatts, vilket syns i att i stället för antaget värde måste även heterosexualitet ofta skrivas fram som definition på sexualitet. Vi sidan om aktivism har kritisk forskning haft verkan på detta. Vartannat år delar SQS ut en utmärkelse som ges åt en förtjänstfull finländsk forskning som behandlar queer-, homo-, och bisexualitet eller trans- eller interkön eller ett evenemang som anknyter till forskningen. På hösten 2019 räcktes priset till tjänsten Kultur för alla och Seta rf.

Som medlem av SQS stöder du utgivningen av den fritt tillgängliga tidskriften SQS samt ordnandet av de riksomfattande seminarierna. Medlemskpaet är öppet för alla som är intresserade av att främja queerforskning. SQS meddelar om sina evenemang och andra ämnen med anknytning till queerforskning i huvudsak via e-postlistan Uniqueer.