Märke för kollegialt granskade vetenskapspublikationer

Vetenskapliga samfundens delegation (VSD) erbjuder för vetenskapliga förläggares användning ett märke avsett för kollegialt granskade publikationer. Märket för kollegial granskning är ett av VSD registrerat varumärke, med hjälp av vilken förläggarna kan märka de publicerade artiklar och böcker, som genomgått vetenskaplig förhandsbedömning.

Målet med ibruktagandet av märket är att förenhetliga den inhemska vetenskapliga publiceringens praxis kring kollegial granskning utgående från de bästa internationella och forskningsetiskt hållbara standarder, samt att främja transparensen i vetenskaplig kvalitetsbedömning. Märket underlättar också igenkännandet av kollegialt granskade publikationer – vare sig det är en studerande, forskare, ett bibliotek, en representant för förvaltningen eller en nyttjare av forskningsdatat som är intresserad av informationen.

Förläggare som i Finland utövar regelbunden vetenskaplig publiceringsverksamhet kan ansöka om användningsrätt till märket för kollegial granskning. Att ansöka om och använda märket är kostnadsfritt. För att få rätten att använda märket förutsätts att förläggaren förbinder sig att följa de villkor som ställts för märkets användning.
 

logo.

Förfrågningar i första hand per e-post till adressen tunnus(at)tsv.fi

Uppdaterad 25.6.2020 13.32