Ansökningsanvisning

Understödsansökningen görs i den elektroniska ansökningsdatabasen som finns på VSD:s nätsidor och som ansökaren först måste registrera sig i.

Statens understöd är främst avsett för de viktigaste utländska talarnas resekostnader. Beträffande internationella evenemang kan understöd även beviljas för

 • lokalkostnader
 • sekretariatskostnader
 • kommunikation (ändå inte för konferenspublikationer)

Att ta i beaktande när ansökningen görs

 • sökaren måste vara en fysisk person (inte en förening eller inrättning), som är evenemangets ansvariga ledare
 • en noggrant formulerad ansökan
 • en noggrant uppgjord totalbudget, där alla utgifter och inkomster framkommer. Budgeten måste vara i balans och självfinansieringsandelen tillräcklig. Budgeten skickas som bilaga till ansökningen.
 • det preliminära programmet, också skickat som bilaga
 • de utländska huvudtalarnas meritförteckningar som bilaga

Finansiering beviljas i regel inte för följande ändamål

 • nationella seminarier, där det inte finns utländska talare
 • forskningsprojekts interna arbetsseminarier
 • internationella organisationers årsmöten
 • arbetsmöten som syftar till förberedning av internationella forskningsprojekt
 • konferenser som anordnas utomlands
 • forskarutbildningskurser och sommarskolor
 • konferenser vars arrangemang är så pass i början att programmet inte ännu är tillgängligt eller talare som ska inbjudas inte ännu är kända, eller som annars inte svarar mot de ovan nämnda villkoren
 • om finansieringsandelen från annan statlig instans överskrider 30% av totalinkomsterna. Till sådan räknas till exempel projektfinansiering från Europeiska Unionen eller Finlands Akademi
 • evenemang, som vid stunden för beslutsfattandet, redan är över.
Uppdaterad 30.7.2020 14.59