Vetenskapliga samfundens delegations register för enkäter och kommentarer

Detta är ett informationsdokument för den registrerade gällande Vetenskapliga samfundens delegations register för enkäter och kommentarer i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU 679/2016 12-22). 

Upprättat 14.6.2023.

1. Personuppgiftsansvarig

Vetenskapliga samfundens delegation
Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors
tsv(at)tsv.fi
tfn 09 228 691

2. Kontaktpersoner i registerärenden

Administrativ assistent Elina Suominen
Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors
tsv(at)tsv.fi
(09) 228 69 225

3. Registrets namn

Vetenskapliga samfundens delegations register för enkäter och kommentarer

4. Syftet med behandlingen av personuppgifter och behandlingens rättsliga grund

Grunden för behandlingen av personuppgifterna i registret är samtycke. Syftet med behandlingen av personuppgifterna är administration av enkäter och kommentaromgångar.

5. Uppgifter som behandlas

Registret innehåller följande uppgifter om de registrerade: 

  • namn
  • e-postadress
  • bakgrundsorganisation

6. Informationskällor

Uppgifterna i registret fås från de registrerade själva i samband med att de besvarar en enkät eller kommenterar ett dokument. 

7. Överlåtelse och överföring av uppgifter utanför EU eller EES-området

Uppgifterna i registret överförs inte till övriga tjänster, och den personuppgiftsansvariga överför inte uppgifter utanför EU eller EES.

8. Dataskydd och förvaringstid

Endast de anställda som har rätt att i sitt arbete behandla personuppgifter har tillgång till de system som innehåller personuppgifter. Systemen skyddas av användarnamn och lösenord. Personuppgifterna förvaras så länge som det är nödvändigt för ändamålet med personuppgifterna. Den registeransvariga korrigerar, raderar eller kompletterar personuppgifter i registret som är felaktiga, onödiga, ofullständiga eller inaktuella med hänsyn till syftet med behandlingen, på eget initiativ eller på begäran av den registrerade.

9. Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att granska de uppgifter som finns sparade om hen i personregistret och kräva att felaktiga uppgifter korrigeras eller raderas, om det finns lagliga grunder för detta. Den registrerade har också rätt att dra tillbaka eller ändra sitt samtycke. 

Alla kontakter och förfrågningar som gäller denna dataskyddsbeskrivning ska framföras skriftligen eller personligen till de kontaktpersoner som anges i punkt två (2).

10. Ändringar i dataskyddsbeskrivningen

Om denna dataskyddsbeskrivning ändras, inkluderas ändringarna i beskrivningen och dateras. Om ändringarna är betydande rapporteras de på den personuppgiftsansvarigas webbplats.

Uppdaterad 18.8.2023 13.46